Ja til kyst­sik­ring ved Nør­lev Strand

BT - - FORBRUG -

KYST­SIK­RING Ja til sand og sten ved Nør­lev Strand. Og ja til selv at be­ta­le for det. Det blev be­slut­tet, da med­lem­mer­ne fra grun­de­jer­for­e­nin­ger­ne ved Nør­lev Strand i et prop­pet Ven­del­bo­hus i Hjør­ring lør­dag stem­te om, hvor­vidt de skul­le fi­nan­si­e­re kyst­sik­ring el­ler ej. Det for­tæl­ler DR Nord­jyl­land. Tilsag­net fra 90 pro­cent af de frem­mød­te grun­de­jer­ne glæ­der pro­jekt­le­der i kyst­be­skyt­tel­ses­grup­pen Claus Holm, der selv ejer et som­mer­hus ved Nør­lev Strand, få me­ter fra ha­vet.

» Folk kan godt se, at den om­kost­ning, som det har for pri­va­tø­ko­no­mi­en, den er så lil­le i for­hold til, at vi får or­den på Nør­lev Strand, og at vi får no­get gjort ved det, « si­ger han.

Det vil ko­ste de 288 grun­de­je­re ca. 12 mio. kr. at an­læg­ge skrå­nings­be­skyt­tel­se af sand og sten - og i åre­ne ef­ter et min­dre ved­li­ge­hol­del­ses­be­løb. Skrå­nings­be­kyt­tel­se er en mu­lig­hed, som Kyst­di­rek­to­ra­tet har stil­let grun­de­jer­ne i ud­sigt som en mu­lig kyst­be­skyt­tel­se. Men fle­re ting skal gå i or­den, in­den man kan gå i gang, for­tæl­ler Claus Holm.

» Vi skal ha­ve en god­ken­del­se og en pris, og det får vi ik­ke før ef­ter som­mer­fe­ri­en, « si­ger han.

Fe­ri­e­cen­tret Skal­lerup Sea­si­de Resort og Hjør­ring Kom­mu­ne er og­så med i af­ta­len om pri­vat kyst­sik­ring, men af­ta­len kom­mer for­ment­lig ik­ke til at red­de et af sa­gens mest om­tal­te hu­se - Chri­sti­an Hart­manns. På­lagt at fjer­ne ud­sat hus Chri­sti­an Hart­mann hav­de hå­bet, at af­ta­len vil­le be­ty­de, at Hjør­ring Kom­mu­ne vil­le drop­pe det ne­driv­nings­krav, han har få­et. Men det af­vi­ste kom­mu­nen umid­del­bart. Hart­mann vil dog sø­ge om lov til at la­de hu­set stå, og­så selv­om han iføl­ge kom­mu­nens på­bud skal fjer­ne det in­den 1. fe­bru­ar.

» Har jeg ik­ke gjort det, så bli­ver jeg meldt til po­li­ti­et og får dag­bø­der af 500 kr., indtil hu­set er væk. Så kan man jo selv reg­ne ud, hvor læn­ge jeg har råd til at trod­se loven. Så jeg må se, om ik­ke jeg sam­men med kom­mu­nen kan fin­de en an­den løs­ning på man­dag ( i dag, red.), hvor jeg får la­vet en so­k­kel un­der hu­set, « si­ger Chri­sti­an Hart­mann til DR Nord­jyl­land.

For­mand for Tek­nik- og mil­jø­ud­val­get Ole Ør­n­bøl( S), har dog svært ved at se, hvor­dan Hart­manns hus kan red­des: » Men vi kig­ger selv­føl­ge­lig ob­jek­tivt på an­søg­nin­gen, « si­ger han.

Hvis alt går ef­ter pla­nen, skal kyst­be­skyt­tel­ses­an­læg­get ger­ne væ­re fær­digt i ef­ter­å­ret 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.