Net­tet stram­mes

BT - - KULTUR -

AN­MEL­DEL­SE

DR1- DRA­MA lil­le søn Ber­tram ( Vil­lum Ene­ström Val­sten) bad om at kom­me hjem til sin far. ’ Jeg kan ik­ke li­de dit job’, sag­de Ber­tram, eft er hans mor - på or­dre fra top­pen - hav­de ta­get li­vet af et vel­fun­ge­ren­de fa­mi­lie­fi rma i Fre­de­ri­cia. Og en­de­lig sank bilty­ven Ni­ck­ys ( Es­ben Smed) hjer­te helt ned i kon­disko­e­ne, da han indså, at han hav­de luk­ket ser­bi­ske gangste­re ind i sin egen in­ti­me fa­mi­lie­cir­kel, og der­ved hav­de bragt ko­ne og spæd­barn i livs­fa­re. Fir­kan­te­de sce­ner ’ Bed­rag’ er sta­dig ik­ke kom­met helt op i fem­te gear, hvor tid­li­ge­re DR1dra­ma­er som ’ Bro­en’ og ’ For­bry­del­sen’ har be­fun­det sig.

Men man til­gi­ver let en­kel­te fi rkan­te­de sce­ner, som da Mads mød­te op på sin før­ste dag, of­fi ci­elt ud­lånt til bag­mand­spo­li­ti­et, når den grund­læg­gen­de hi­sto­rie er så spæn­den­de, og når for­fat­ter­ne eft er en lidt for­ha­stet begyndelse har ta­get et for­nuft igt skridt bag­læns og nu byg­ger dra­ma­et op fra bun­den - med mas­ser af plads til bag­grund og fø­lel­se­mæs­sig mo­ti­va­tion.

Bedst er sta­dig ve­te­ra­ner som Tho­mas Bo Lar­sen og Ni­ko­laj Lie Kaas, der spil­ler med mas­ser af over­skud og hen­holds­vis ko­gen­de he­de og iskold ky­nis­me. Men nye nav­ne som Es­ben Smed, Kri­sti­an Tho­mas Hwan og Na­ta­lie Ma­du­eno vok­ser og­så af­snit for af­snit. Og når gårs­da­gens epi­so­de var bedst, glem­te man som se­er helt, at der var ta­le om fi ktion og ik­ke skræm­men­de vir­ke­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.