Barm­fa­ger ka­ris­ma

BT - - NAVNE - Så­dan lø­ser du Sudoku: Løs­nin­ger fra i går:

70 ÅR I MOR­GEN

Na­tur­lig skøn­hed fi ndes ik­ke. Så en­kelt har Dol­ly Par­ton ud­trykt det, og hun har da og­så gen­nem åre­ne hjul­pet na­tu­ren godt på vej med no­get, der må­ske ik­ke kan be­teg­nes som helt na­tur­ligt, men som dog i hen­des til­fæl­de er ble­vet den na­tur­lig­ste ting i ver­den. Og in­gen tvivl om, at hen­des fæn­gen­de fremto­ning har skaff et hen­de pu­bli­kums­op­mærk­som­hed langt uden for den ver­den, hvor hun rent kunst­ne­risk har sit ud­gangs­punkt, nem­lig i co­un­try- mu­sik­ken.

Dol­ly Par­ton blev født for 70 år si­den i Se­vi­er Co­un­ty i Ten­nes­see, som det fj er­de af 12 børn, og det var un­der så fat­ti­ge kår, at læ­gen, der brag­te hen­de til ver­den, blev be­talt med en po­se ma­js­mel. Mu­sik og re­li­gion var en væ­sent­lig del af fa­mi­li­e­li­vet, og det var da og­så i den lo­ka­le kir­ke, at Dol­ly Par­ton i seksår­sal­de­ren hav­de sin før­ste op­træ­den som san­ger. Talentet var åben­lyst, få år eft er duk­ke­de hun op i lo­kal ra­dio og tv, og som 13- årig pla­de- de­bu­te­re­de hun med san­gen ’ Pup­py Love’.

Eft er hig­hs­chool tog hun i 1964 til Nas­hvil­le, hvor hun på et va­ske­ri mød­te en mand, som hed Carl De­an. To år eft er blev par­ret gift , og det er de fort­sat. Han ejer et as­falt­fi rma i Nas­hvil­le og hol­der sig ude af ram­pe­ly­set.

Sit kar­ri­e­re­mæs­si­ge gen­nem­brud fi k Dol­ly Par­ton via det mak­ker- skab, hun fra 1967 og i en år­ræk­ke hav­de med san­ge­ren Por­ter Wa­go­ner. Og fra be­gyn­del­sen af 1970er­ne le­ve­re­de hun så på eg­ne præ­mis­ser en lang ræk­ke hit, heri­blandt ’ Co­at of Ma­ny Col­ors’, hi­sto­ri­en om den jak­ke, hen­des mor sy­e­de til hen­de af gam­le klu­de. En sang, der fort­sat træk­ker en tå­re el­ler to hos selv det mest for­hær­de­de tid­sel­ge­myt.

En an­den Dol­ly Par­ton- klas­si­ker, den enk­le, men in­si­ste­ren­de, sang til ri­va­lin­den ’ Jo­le­ne’, blev i mid­ten af 1970er­ne san­ge­r­in­dens sto­re gen­nem­brud uden for USA. Dol­ly Par­ton var nu en su­per­stjer­ne, og i 1980 og­så på lær­re­det, da hun fi k en af ho­ved­rol­ler­ne i fi lmen ’ 9 to 5’, hvor hen­des ti­tel­sang top­pe­de såvel co­un­try- som pop- hit­lis­ter­ne. Dyrt at se bil­lig ud Si­den har hen­des ak­ti­vi­tets­ni­veau væ­ret uover­sku­e­ligt. Hun har fra 1986 haft sin egen for­ly­stel­ses­park, Dol­lywood, og hun har væ­ret me­get ge­ne­røs med sin for­mue med hen­syn til vel­gø­ren­de for­mål. Og ik­ke mindst har hun be­va­ret sin iden­ti­tet som Dol­ly Par­ton: » Det kræ­ver man­ge pen­ge at kom­me til at se så bil­lig ud, « si­ger hun med såvel tro­vær­dig­hed som af­væb­nen­de sel­viro­ni.

Jo, hun er ba­re el­ske­lig, den­ne Dol­ly Par­ton, der har skre­vet tu­sind­vis af san­ge, kan spil­le på en lang ræk­ke in­stru­men­ter, og som fort­sat kan be­ta­ge med sin ka­ris­ma og sin på én gang lil­lepi­ge­ag­ti­ge og liv­ser­far­ne stem­me.

Nem

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.