’ Alt, hvad vi har gjort som spi fuld­stæn­dig for­gæ­ves og li­ge

BT - - SPORTEN -

med de sig­na­ler, Lind­berg hav­de få­et fra klub­ben. Blot to da­ge tid­li­ge­re hav­de hans og Casper U. Mor­ten­sens fæl­les agent en te­le­fon­sam­ta­le med HSVs di­rek­tør, som nedt­o­ne­de dra­ma­tik­ken. Vred og fru­stre­ret » Vo­res agent sag­de ’ jeg sid­der her med to spil­le­re, som bli­ver kon­tak­tet af di­ver­se klub­ber, og vi hø­rer in­tet fra HSV - vi er nødt til at vi­de, hvad der skal ske.’ Så får vi be­sked fra di­rek­tø­ren om, at vi skal slå koldt vand i blo­det. Vi skul­le ven­te til fre­dag og se det kon­cept, der blev præ­sen­te­ret. Når man så fre­dag får be­ske­den om, at det he­le luk­ker, og der in­gen chan­ce er for red­ning, bli­ver man for­vir­ret og for­står ik­ke no­get. For det kan jo ik­ke væ­re på de to da­ge, der er sket så dra­stisk en æn­dring. Det un­drer mig, at man spil­ler med så luk­ke­de kort, « si­ger Lind­berg, der ik­ke læg­ger skjul på, at han er vred og fru­stre­ret.

» Selv­føl­ge­lig er jeg det, og jeg kom­mer nok hel­ler ik­ke til at læg­ge det væk i det næ­ste styk­ke tid. Men mest af alt er jeg ked af, at klub­ben ik­ke fort­sæt­ter. At det mil­jø, jeg har væ­ret en del af i ni år, er fuld­stæn­dig op­løst. Og ef­ter to år med dår­lig stem­ning bå­de om­kring klub­ben og in­ter­nt på hol­det var der en­de­lig god stem­ning og har­moni, og sport­s­ligt gik det den rig­ti­ge vej. Ef­ter vi fik mel­din­gen om de her ting ( de øko­no­mi­ske pro­ble­mer, red.) for tre må­ne­der si­den, har vi ik­ke tabt en kamp. Det er jo og­så et tegn på, at alt, hvad vi har gjort som spil­le­re, er fuld­stæn­dig for­gæ­ves og li­ge­gyl­digt. For vi har ik­ke kun­net gø­re det bed­re, end vi har gjort det, « si­ger Hans Lind­berg.

Det er rig­man­den og klub­mæ­cen An­dreas Ru­dolph, der i de se­ne­ste man­ge år har holdt HSV i li­ve med si­ne man­ge mil­li­o­ner, og det er og­så ham, der nu har valgt at læg­ge klub­ben i gra­ven. Og det er helt ty­de­ligt, at Hans Lind­berg er skuf­fet over man­ge­mil­li­o­næ­rens op­før­sel i de se­ne­ste må­ne­der.

» Der er selv­føl­ge­lig fru­stra­tio­ner mod ham, som har sty­ret klub­ben de sid­ste man­ge år – det er helt og hol­dent hans be­slut­ning at luk­ke det her pro­jekt. Og det gi­ver in­gen me­ning, at han stil­ler sig ind i vo­res om­klæd­nings­rum i ok­to­ber, hvor løn­nen før­ste gang er for­sin­ket, og si­ger, at vi ba­re skal ta­ge det ro­ligt, for han

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.