Land­stræ­ner fny­ser over Mik­kel- de­bat

BT - - SPORTEN - BÆN­KE­VAR­MER Dan­mark – Ar­gen­ti­na 24- 24 Sau­di Ara­bi­en – Dan­mark 18- 38 Dan­mark – Tys­kland 30- 30 Rusland – Dan­mark 28- 31 Dan­mark – Po­len 31- 27 1/ 16- fi­na­ler Island – Dan­mark 25- 30 Kvart­fi­na­le Dan­mark – Spa­ni­en 24- 25 Dan­mark – Ma­kedo­ni­en 29- 21

Nor­malt er Mik­kel Han­sen spil­le­ren, det dan­ske her­re­lands­hold sæt­ter sin lid til, når kam­pe­ne skal af­gø­res. Så­dan var det dog ik­ke i åb­nings­kam­pen ved EM- slut­run­den i Po­len mod Rusland. Trods det god­kend­te re­sul­tat på 31- 25 over Rusland har fo­kus for­ud for op­gø­ret mod Mon­te­ne­gro kred­set om­kring den dan­ske stjer­ne Mik­kel Han­sen og hans fra­vær i an­den halv­leg af åb­nings­kam­pen. Det er en dis­po­si­tion, der har vakt un­dren og skabt de­bat blandt hånd­bol­d­eks­per­ter. For­står det ik­ke Land­stræ­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son vil­le helst ha­ve brugt gårs­da­gens pres­se­mø­de på at snak­ke om af­te­nens kamp mod Mon­te­ne­gro. I ste­det skul­le han sva­re på spørgs­mål om­kring sin bænk­ning af Mik­kel Han­sen. Islæn­din­gen me­ner, at det er helt for­kert at an­ta­ge, at Han­sen var på bæn­ken, for­di den dan­ske stor­skyt­te ik­ke ram­te top­ni­veau­et.

» Det er fuld­stæn­dig mis­for­stå­et. Det hand­ler slet ik­ke om det. Jeg for­står ik­ke, hvor­for man skri­ver på den må­de og prø­ver at få no­get i gang - en kon­flikt Sjæl­den rol­le som bæn­ke­var­mer Det er ik­ke uden grund, at Mik­kel Han­sens plads på bæn­ken i an­den halv­leg mod Rusland har vakt op­sigt. En gen­nem­gang af de tre se­ne­ste slut­run­der vi­ser, at det hø­rer til sjæl­den­he­der­ne, at Mik­kel Han­sen ik­ke spil­ler det me­ste af ti­den. Sid­ste år ved VM i Qa­tar spil­le­de han dog kun knap 26 mi­nut­ter mod Sau­di Ara­bi­en, hvor han blev spa­ret i en over­kom­me­lig dansk op­ga­ve. el­ler så­dan no­get. Jeg kan ik­ke for­stå det. Vi har spil­let med ham i he­le for­be­re­del­sen. I næ­ste kamp kan det væ­re, det bli­ver an­der­le­des. Jeg ved det ik­ke. Det hand­ler og­så om at bru­ge de res­sour­cer, vi har. Det er ik­ke no­get an­det end det. «

» Det sy­nes jeg. Jeg kan ik­ke for­stå det. Det er en mær­ke­lig de­bat. Men jeg vil ik­ke gå me­re ind i det end det. Nu skal vi ba­re fo­ku­se­re på mod­stan­de­ren. Det bli­ver svært nok med de kom­men­de kam­pe. Vi kom­mer til at ar­bej­de sten­hårdt, og vi gør alt, hvad vi kan for at vin­de kam­pe­ne, det kan jeg love dig. «

» Mik­kel er en af ver­dens bed­ste ven­stre­ba­ck­er. Han er utro­ligt vig­tig for hol­det. Som man­ge an­dre er det. « Sto­re for­vent­nin­ger Mik­kel Han­sen in­drøm­mer selv, at han ik­ke ram­te da­gen.

» Helt skidt sy­nes jeg fak­tisk ik­ke, at kam­pen var. Men det var selv­føl­ge­lig ik­ke godt nok. Hver­ken fra min el­ler hol­dets si­de. «

» Mi­cha­el Dam­gaard spil­ler jo fint, og så skal man hel­ler ik­ke skif­te. Jeg be­hø­ver vel ik­ke no­gen for­kla­ring for, hvor­for

VM I QA­TAR 2015

Spil­le­tid: 46: 18

Spil­le­tid: 25: 41

Spil­le­tid: 54: 49

Spil­le­tid: 58: 16

Spil­le­tid: 44: 36 jeg sad ude. Mi­cha­els spil for­kla­rer det he­le. «

» Nej, jeg kan godt reg­ne ud, hvor­for jeg ik­ke spil­le­de i an­den halv­leg. Det var vel, for­di han var til­freds med, hvad der ske­te in­de på ba­nen. Og det var vi al­le sam­men, for­di vi vandt med seks mål, så der er in­tet at brok­ke sig over. «

» Man for­ven­ter vel al­tid at kom­me på ba­nen, li­ge me­get hvor­når det er. Men igen. Jeg sy­nes, de lø­ste det rig­tigt godt in­de på ba­nen, og jeg sy­nes og­så, det var fint for Gud­mun­dur, at han var lidt me­re kold­blo­dig og gav folk til­lid. Og­så i for­hold til se­ne­re hen i tur­ne­rin­gen, så man fø­ler, man er in­de i tur­ne­rin­gen. Det er en vig­tig del af spil­let, for vi har man­ge kam­pe på ek­stremt få da­ge. Vi får brug for al­le spil­le­re. Der­for sy­nes jeg, det var et su­per træk i for­hold til at vi­se, han har stor til­lid til al­le. «

» Det tror jeg ik­ke, du skal væ­re be­kym­ret for. Jeg har sto­re for­vent­nin­ger til mig selv, og der­for er det klart, at jeg ik­ke er til­freds med min egen kamp mod Rusland. Men ge­ne­relt set er jeg fint til­freds med at vin­de med seks mål. «

Spil­le­tid: 48: 15

Spil­le­tid: 54: 06

EM 2014 I DAN­MARK

Spil­le­tid: 45: 23

Spil­le­tid: 52: 57

Spil­le­tid: 48: 41

Spil­le­tid: 42: 02

Spil­le­tid: 36: 54 Spil­le­tid: Blev spa­ret, da Dan­mark var kva­li­fi­ce­ret til se­mi­fi­na­len

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.