KOM­MEN­TAR

BT - - SPORTEN -

SÅ­DAN GIK DET ik­ke i den­ne om­gang, og lad os der­for tro på, at det er ud­tryk for, at Gud­munds­son eft er­hån­den har op­nå­et et stør­re og bed­re kend­skab til si­ne trop­per. Som kom re­sul­tat­mæs­sigt fi nt fra land, lad os ik­ke glem­me det. Og så fø­ler jeg mig i øv­rigt fuld­stæn­dig over­be­vist om, at Mik­kel Han­sens selv­til­lid er så skud­sik­ker, at han ik­ke la­der sig slå ud af, at han til­brag­te 30 mi­nut­ter på den dan­ske ud­skift nings­bænk. Der skal me­re end det til at slå ver­dens bed­ste an­grebs­spil­ler ud af kurs.

I aft en er der end­nu en mu­lig­hed for Gud­munds­son til at blan­de kor­te­ne fl it­tigt, når Mon­te­ne­gro ven­ter i ER­GO Are­na. Mon­te­ne­gri­ner­ne er det dår­lig­ste hold i pulj­en, og selv­om det ik­ke er en wal­ko­ver, så er det ik­ke et hold, der må vol­de Dan­mark pro­ble­mer. Uan­set hvor man­ge mi­nut­ter Mik­kel Han­sen spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.