Drøm­meskift et gik igen­nem

BT - - SPORTEN - NÆ­STE SKRIDT

» Jeg vil gø­re alt, hvad jeg kan, for at hen­te suc­ces til Cel­tic. Det be­ty­der så me­get for mig at kom­me til en vin­den­de klub og at kom­me til en klub, der går eft er – og vin­der tro­fæ­er og vil spil­le i Cham­pions Le­ague. Jeg har haft smag for at vin­de med Midtjyl­land, og jeg vil ha­ve me­re af den fø­lel­se med Cel­tic. Når du spil­ler fod­bold, vil du ger­ne hu­skes for at vin­de, og jeg vil hu­skes som en vin­der med Cel­tic, « si­ger Erik Svi­at­chen­ko til klub­bens hjem­mesi­de.

I FC Midtjyl­land er de og­så til­fred­se. Selv­om de nu må Når du spil­ler fod­bold, vil du ger­ne hu­skes for at vin­de, og jeg vil hu­skes som en vin­der med Cel­tic und­væ­re de­res bed­ste spil­ler gen­nem det se­ne­ste år, er man gla­de for at sen­de Svi­at­chen­ko til Skot­land. Drøm går i op­fyl­del­se » Først og frem­mest er vi gla­de på Eriks veg­ne. Det har væ­ret en stor drøm for ham at prø­ve sig selv af i ud­lan­det, og det er fuldt fortjent, at den drøm nu går i op­fyl­del­se, « si­ger sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in til FC Midtjyl­lands hjem­mesi­de.

Der har væ­ret me­get snak om pri­sen på Erik Svi­at­chen­ko. BBC skrev, at Svi­at­chen­ko ko­ste­de i om­eg­nen af 15 mil­li­o­ner kro­ner, og selv­om Claus Ste­in­le­in ik­ke rø­ber no­get om mil­li­o­ner, er han glad for cif­re­ne på check­en.

» Vi har få­et en rig­tig god pris for Erik, og det er et salg, vi er gla­de for. Sam­ti­dig er vi al­tid stol­te, når vi ud­vik­ler en aka­de­mi­spil­ler, som går he­le vej­en og bli­ver solgt til ud­lan­det. Det er fort­sat en vig­tig del af klub­bens DNA, « si­ger Claus Ste­in­le­in.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.