E før cy­kel­sæ­so­nen

Down Un­der i Au­stra­li­en og Tour de San Lu­is i Ar­gen­ti­na, og i den for­bin­del­se Mark Ca­ven­dish

BT - - SPORTEN -

MAN­DAG 18. JA­NU­AR 2016 Du­el­len mel­lem to af de bed­ste – hvis ik­ke de bed­ste – sprin­te­re er værd at hol­de øje med. Eft er kun 32 løbs­da­ge i 2015 skal Mar­cel Kit­tel ( th.) an­gi­ve­ligt væ­re klar til at fy­re ra­ket­ten af i 2016- spur­ter­ne, men Mark Ca­ven­dish ( tv.) har lok­ket sin su­veræ­ne le­a­dout- man fra Qu­i­ck­step- da­ge­ne, Mark Rens­haw, med sig til Di­men­sion Da­ta. Et stort sig­nal om at ’ Cav’ ik­ke gi­ver op uden kamp.

og monu­ment­bril­ler­ne op for øj­ne­ne, ser Dan Mar­tins skift e fra Can­non­da­le- Gar­min til Etixx- Qu­i­ck­step yderst in­ter­es­sant ud. Vi kom­mer ik­ke udenom, at det fran­ske cy­kel­løb er årets må­ske stør­ste høj­de­punkt. Chris Froo­me ( tv.) ven­tes at for­sva­re sin su­veræ­ne ti­tel fra sid­ste år, men ru­ten i 2016 by­der ik­ke på bro­sten, hvil­ket be­stemt ik­ke be­ha­ge­de en fyr som Nairo Qu­in­ta­na i som­mer. Må­ske kan co­lom­bi­a­ne­ren ta­ge kam­pen op mod Froo­me en gang for al­le. Ud­for­drin­gen for den for­modet stør­ste kon­kur­rent til Froo­me kan bli­ve de to kræ­ven­de en­kelt­star­ter. Vin­de­ren af Vu­el­ta­en i 2015, Fa­bio Aru ( Asta­na), dy­ster må­ske og­så med om sej­ren i årets Tour de Fran­ce, og Al­ber­to Con­ta­dor ( th.) er helt sik­kert op­sat på at gø­re det godt i dét, der me­get vel kan væ­re spa­ni­e­rens sid­ste sæ­son. Hvad med Alejan­dro Val­ver­de, Jo­aquim Rod­ri­gu­ez el­ler må­ske den tid­li­ge­re vin­der Vin­cen­zo Ni­ba­li, hvis han får lov at fol­de sig ud?

Asta­na ar­bej­der Vin­cen­zo Ni­ba­li al­le­re­de på et skift e væk fra det ka­sak­hi­ske cy­kel­hold. Det vir­ker ik­ke us­and­syn­ligt med tan­ke på, at Fa­bio Aru eft er­hån­den er ved at ind­ta­ge tro­nen på hol­det. Si­tu­a­tio­nen ud­vik­ler sig må­ske til en magt­kamp mel­lem to dyg­ti­ge ita­li­e­ne­re, og det kan stil­le Jakob Fuglsang i en un­der­lig si­tu­a­tion.

fra Etixx- Qu­i­ck­step til Di­men­sion Da­ta hø­rer til blandt de ab­so­lut mest op­sigtsvæk­ken­de trans­fers, men Bri­an Holms bel­gi­ske mand­skab be­hø­ver ik­ke nød­ven­dig­vis fryg­te for hol­dets mu­lig­he­der i spur­ter­ne, for ind er kom­met Mar­cel Kit­tel fra Gi­ant- Alpe­cin.

en dyg­tig kla­trer fat­ti­ge­re med af­gan­gen af Mi­kel Lan­da til Team Sky.

nu – en­de­lig, vil no­gen si­ge – for­sø­ge at kø­re si­ne helt eg­ne chan­cer på BMC eft er fl ere år i Sky- skyg­gen af Chris

Froo­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.