Kold­start

BT - - SPORTEN - OP­START

FAR­VEL, FAR­VEL

Ken­neth Emil Pe­ter­sen har snart I syv år væ­ret sy­no­nym med AaB. Men se­ne­st til som­mer er det slut. Ons­dag blev det of­fi­ci­elt, at mid­ter­for­sva­re­ren til som­mer skif­ter AaB og Aal­borg ud med OB og Oden­se på en tre- årig af­ta­le.

Et godt bud er imid­ler­tid, at fyn­bo­er­ne vil for­sø­ge at få ’ KEP’ med det sam­me, men det er me­re tvivl­s­omt, om AaB vil slip­pe ham. Lyk­kes det for Kent Ni­el­sen og co. at få over­talt nord­jy­der­ne, lig­ner det en klar for­års­for­stærk­ning til et hold, der i ef­ter­å­ret hav­de pro­ble­mer i det de­fen­si­ven.

FO­TO: JENS NØR­GAARD LAR­SEN Superliga- klub­ber­ne er igen i gang på træ­nings­ba­ner­ne rundt om i det gan­ske land. Fe­ri­en er slut og den hår­de, su­re vin­ter­træ­ning i gang. Og klub­ber­ne lig­ger ik­ke på den la­de si­de. Træ­nings­lej­re­ne un­der var­me­re him­mel­strøg er fort­sat et par uger væk, og end­nu læn­ge­re er der, til bol­den igen rul­ler, og for­års­sæ­so­nen spar­kes i gang.

Mens kul­den tryk­ker på ba­ner- ne, har der væ­ret an­der­le­des varmt i kulis­ser­ne. Som det sig hør og bør i et trans­fer­vin­due har der så­le­des al­le­re­de væ­ret heft ig ak­ti­vi­tet ved bå­de fax og com­pu­ter på di­rek­tør­gan­ge­ne.

Ryg­ter og spe­ku­la­tio­ner er igen en del af hver­da­gen.

BT gi­ver her det kol­de over­blik over de stør­ste hi­sto­ri­er fra den før­ste Superliga- uge eft er klub­ber­nes ju­le­fe­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.