’JEG BLEV FORF

I Ha­der­s­lev ska­ber grup­per af mand­li­ge asylan­sø­ge­re utryg­hed i nat­te­li­vet. 19-åri­ge Nan­na blev for ny­lig of­fer for bå­de se­x­chi­ka­ne og over­fald

BT - - NYHEDER -

CHI­KA­NE og jeg tør godt sa­et­te mi­ne fød­der i nat­te­li­vet igen, men der er nog­le åben­ly­se pro­ble­mer, der skal ita­lesa­et­tes,« si­ger Nan­na.

Hun har gå­et i by­en i Ha­der­s­lev i fle­re år, men pro­ble­mer­ne med chi­ka­ne i nat­te­li­vet op­stod først i de­cem­ber sid­ste år, si­ger hun. Asyl­cen­tret ved Be­red­skabs­sty­rel­sen i Ha­der­s­lev åb­ne­de i novem­ber.

»Det er ik­ke så me­get, at der sker gram­se­ri­er på disko­te­ker, for det kun­ne dan­ske dren­ge og­så fin­de på. Men asylan­sø­ger­ne sam­les i sto­re flok­ke, og de om­rin­ger dig na­er­mest. De ven­ter ude på ga­den på, at vi kom­mer ud. Det er enormt ube­ha­ge­ligt. Det øde­la­eg­ger fuld­sta­en­dig trygheden i by­en, og det øde­la­eg­ger de an­dre asylan­sø­ge­res og flygt­nin­ges ry,« si­ger Nan­na. Ik­ke den ene­ste Hun er ik­ke den ene­ste, der har op­le­vet at bli­ve ’stal­ket’ i nat­te­li­vet. BT var fre­dag af­ten på ga­den i Ha­der­s­lev, og her be­ret­te­de fle­re an­dre un­ge kvin­der og­så om at bli­ve for­fulgt. En af dem er In­ge Toft, der li­ge­som Nan­na var i by­en ju­le­dag.

»He­le af­te­nen var der to ud­la­en­din­ge, der nedstir­re­de mig. Da jeg vil­le hjem, kan jeg se de to ma­end ven­ter uden­for. Der­for ven­ter jeg med at gå. Da jeg kig­ger ef­ter dem lidt se­ne­re, er de va­ek, og så går jeg hjemad. Da jeg er cir­ka 15 skridt fra min op­gang, hø­rer jeg skridt bag mig, og så ser jeg de to ma­end. Jeg rå­ber til dem: »Hvad fan­den har I gang i?« og så skyn­der jeg mig in­den for og Asylan­sø­ger­ne sam­les i sto­re flok­ke, og de om­rin­ger dig na­er­mest. De ven­ter ude på ga­den på, at vi kom­mer ud. Det er enormt ube­ha­ge­ligt. Det øde­la­eg­ger fuld­sta­en­dig trygheden i by­en 19-åri­ge Nan­na, der blev over­fal­det lå­ser dø­ren,« forta­el­ler In­ge Toft.

Hver­ken Nan­na el­ler In­ge Toft har meldt de respek­ti­ve epi­so­der til po­li­ti­et.

»Jeg for­try­der, at jeg ik­ke meld­te det, men jeg var skra­emt i da­ge­ne ef­ter, og jeg fryg­te­de, at po­li­ti­et ik­ke vil­le ta­ge det se­ri­øst, for­di jeg ik­ke kom no­get til fy­sisk,« si­ger In­ge Toft.

Nan­na forta­el­ler li­ge­le­des, at hun var i chok ef­ter over­fal­det og ba­re vil­le hjem.

»Jeg vil­le ik­ke kun­ne gen­ken­de ger­nings­man­den, hvis jeg skul­le på asyl­cen­tret og ud­pe­ge ham, og der­for tro­e­de jeg ik­ke, at po­li­ti­et vil­le ta­ge mig se­ri­øst,« si­ger hun. ’De kan ik­ke sty­re sig’ Det er ik­ke kun de un­ge kvin­der, der har be­ma­er­ket de un­ge asylan­sø­ge­res ind­t­og i nat­te­li­vet i Ha­der­s­lev. Ra­fi Ibra­him ejer to ba­rer i by­en, og har indtil for ny­lig og­så ejet et disko­tek, og han har ved selv­syn op­le­vet, hvor­dan de un­ge asylan­sø­ge­re gør nat­te­li­vet ut­rygt.

»Da jeg hav­de disko­te­ket, prø­ve­de vi at in­vi­te­re flygt­nin­ge­ne ind gra­tis, men det gik helt galt. Kun­der­ne kla­ge­de over, at de blev gram­set på, så til sidst var jeg nødt til at ude­luk­ke dem fra ste­det. De op­fø­rer sig som om, de al­drig hav­de set en kvin­de før. Det er et min­dre­tal, der ik­ke kan sty­re sig, men det er desva­er­re et me­get syn­ligt min­dre­tal,« forta­el­ler Ra­fi Ibra­him, der selv kom til Dan­mark fra Sy­ri­en som barn.

Han stod i sid­ste uge frem på TV Syd og for­tal­te om sin op­fat­tel­se af pro­ble­mer­ne, og der­ef­ter va­el­te­de det ind med be­ske­der fra ho­ved­sag­ligt un­ge kvin­der, der for­tal­te om ube­ha­ge­li­ge epi­so­der i nat­te­li­vet.

»Jeg har få­et over 200 be­ske­der på få da­ge, så det kan ik­ke va­e­re et lil­le, iso­le­ret pro­blem. Jeg ved ik­ke hvad løs­nin­gen er, må­ske er det un­der­vis­ning i dan­ske va­er­di­er, må­ske er det psy­ko­log­hja­elp. Jeg tror nog­le af dem har krigstrau­mer el­ler no­get i den stil, for det er ik­ke nor­mal op­før­sel at om­rin­ge pi­ger på disko­tek

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.