ULGT OG SLÅ­ET’

BT - - NYHEDER -

Da jeg hav­de disko­te­ket, prø­ve­de vi at in­vi­te­re flygt­nin­ge­ne ind gra­tis, men det gik helt galt Ra­fi Ibra­him, ejer to ba­rer i Ha­der­s­lev ’If you want to go club­bing in the ci­ty, you must pay to en­ter the clubs. It is il­le­gal to smug­g­le your­self or ot­hers in­to the clubs in Den­mark.’ Vej­led­nin­gen til at kom­me ind på dan­ske disko­te­ker står på et la­mi­ne­ret A4-ark, der ha­en­ger i gym­na­stiksa­len i asyl­cen­tret ved Be­red­skabs­sty­rel­sen i Ha­der­s­lev. Men der var in­gen syn­li­ge vej­led­nin­ger i god op­før­sel i nat­te­li­vet, da BT man­dag var på be­søg på asyl­cen­tret.

Her for­søg­te BT at kom­me til at ta­le med nog­le af cen­trets un­ge mand­li­ge asylan­sø­ge­re om den de­bat, der fo­re­går i kølvan­det på fle­re epi­so­der om se­x­chi­ka­ne, som un­ge kvin­der i Ha­der­s­lev den se­ne­ste uge har be­ret­tet om.

Pro­ble­mer med at kom­mu­ni­ke­re gjor­de det imid­ler­tid umu­ligt at snak­ke med asylan­sø­ger­ne om de­res hold­ning til sa­gen. Kun en en­kelt be­bo­er kun­ne en­gelsk, men han for­tal­te BT, at han al­drig hav­de va­e­ret i by­en, og han kend­te ik­ke til pro­ble­mer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.