Lej­r­chef: ’Der er kul­tur­for­skel­le’

BT - - NYHEDER -

Fle­re un­ge kvin­der forta­el­ler i da­gens BT, hvor­dan de er ble­vet chi­ka­ne­ret og for­fulgt i nat­te­li­vet i Ha­der­s­lev i den se­ne­ste tid. Selv om kvin­der­ne ik­ke di­rek­te kan ud­pe­ge ger­nings­ma­en­de­ne, så ly­der det sam­stem­men­de, at chi­ka­nen kom­mer fra ud­la­en­din­ge, der hver­ken for­står dansk el­ler en­gelsk.

Hel­le Got­ten­borg, der er le­der af asyl­mod­ta­ge­cen­tret på Ha­der­s­lev Sy­ge­hus, asyl­cen­tret ved Be­red­skabs­sty­rel­sen i Ha­der­s­lev og asyl­cen­tret i Som­mer­sted nord for Ha­der­s­lev, be­kla­ger epi­so­der­ne, men si­ger, at de er ukend­te for hen­de.

»Vi har ik­ke få­et no­gen hen­ven­del­ser fra un­ge kvin­der om pro­ble­mer med chi­ka­ne i nat­te­li­vet, vi har in­tet hørt før i sid­ste uge. Men det er selv­føl­ge­lig no­get, vi ta­ger me­get se­ri­øst,« si­ger hun.

Hun forta­el­ler, at der er vok­se­nun­der­vis­ning på asyl­cen­tre­ne, hvor asylan­sø­ger­ne la­e­rer om dan­ske nor­mer og va­er­di­er.

»Men der er kul­tur­for­skel­le, og vi kan ik­ke la­ve om på det fra den ene dag til den an­den. Vi ap­pel­le­rer ek­sem­pel­vis til asylan­sø­ger­ne, at de bør gå i min­dre grup­per sam­men, for vi ved, at sto­re grup­per kan ska­be utryg­hed,« si­ger Hel­le Got­ten­borg.

»Vi får snart in­foska­er­me op på asyl­cen­tre­ne, hvor vi vil in­for­me­re om spil­le­reg­ler­ne i det dan­ske sam­fund på ara­bi­sk og an­dre sprog. Men det er en sva­er ba­lan­ce­gang, for det kan vir­ke pro­vo­ke­ren­de på det sto­re fler­tal af asylan­sø­ger­ne, der rent fak­tisk op­fø­rer sig or­dent­ligt. Det er og­så be­gra­en­set, hvor me­get in­for­ma­tion asylan­sø­ge­re kan nå at ta­ge ind på så kort tid, in­den de skal vi­de­re i asyl­sy­ste­met,« si­ger hun.

Ons­dag, tors­dag og fre­dag i den­ne uge får asyl­cen­tre­ne i Ha­der­s­lev be­søg af en in­te­gra­tions­me­d­ar­bej­der fra Jam­mer­bugt Kom­mu­ne, der er ope­ra­tør på cen­tre­ne. Hun vil un­der­vi­se asylan­sø­ger­ne om spil­le­reg­ler­ne i det dan­ske sam­fund.

»Det var et be­søg, der var plan­lagt i for­vej­en, så vi har lø­ben­de haft fo­kus på det,« si­ger Hel­le Got­ten­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.