Ter­ror ud­sa­et­ter Marys rej­se til Bur­ki­na Fa­so

BT - - NYHEDER -

TER­R­OR­FRYGT Kron­prin­ses­se Mary og uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jensen (V) ud­sa­et­ter de­res fa­el­les rej­se til Bur­ki­na Fa­so ef­ter we­e­ken­dens ter­r­or­an­greb, der dra­eb­te 29 per­so­ner. »På grund af sik­ker­heds­si­tu­a­tio­nen er det desva­er­re nød­ven­digt at ud­sa­et­te Kron­prin­ses­sens og mit be­søg i Bur­ki­na Fa­so. Men jeg ser me­get frem til at kun­ne gen­nem­fø­re be­sø­get, så snart det er mu­ligt,« si­ger Kri­sti­an Jensen i en pres­se­med­del­el­se.

Han gen­ta­ger sam­ti­dig sin for­døm­mel­se af ter­r­or­an­gre­bet i det ve­stafri­kan­ske land.

»Bur­ki­na Fa­so er et land, som har vist en uku­e­lig vil­je til de­mo­kra­ti, og ter­r­o­ri­ster skal ik­ke ha­ve lov til at øde­la­eg­ge be­folk­nin­gens øn­ske om at le­ve i fred og sta­bi­li­tet,« si­ger Kri­sti­an Jensen.

Ter­r­or­an­gre­bet var ret­tet mod et ho­tel i Bur­ki­na Fa­sos ho­ved­stad, Ou­a­ga­dou­gou. Tre ger­nings­ma­end blev dra­ebt un­der an­gre­bet. Den mi­li­tan­te grup­pe al-Qa­e­da i Nord­afri­ka (Aqim) har på­ta­get sig skyl­den for an­gre­bet.

Der var bå­de fransk­ma­end, ca­na­di­e­re og schweize­re blandt de dra­eb­te. Aqim har i en er­kla­e­ring skre­vet, at grup­pen må­l­ret­tet gik ef­ter ho­tel­let, for­di det er ’be­søgt af folk fra van­tro na­tio­ner’. Kvin­ders ret­tig­he­der Kron­prin­ses­sen og uden­rigs­mi­ni­ste­ren skul­le ha­ve va­e­ret i Bur­ki­na Fa­so fra den 24. til 26. ja­nu­ar. Be­sø­get skul­le pri­ma­ert ha­ve haft fo­kus på kvin­ders ret­tig­he­der og lan­dets de­mo­kra­ti­ske ud­vik­ling.

Kri­sti­an Jensen vil i ste­det for­sø­ge at få et mø­de med sin bur­kin­ske kol­le­ga i for­bin­del­se med na­e­ste uges top­mø­de i Den Afri­kan­ske Uni­on i Ad­dis Aba­ba.

»Jeg vil si­ge til ham, at vi fra dansk si­de fort­sa­et­ter støt­ten til lan­dets de­mo­kra­ti­ske ud­vik­ling og ind­sat­sen for at ska­be ud­vik­ling og sik­ker­hed i Bur­ki­na Fa­so og re­sten af re­gio­nen,« si­ger Kri­sti­an Jensen.

Dan­mark og Bur­ki­na Fa­so har haft et ud­vik­lings­sam­ar­bej­de si­den 1973.

De se­ne­ste år har budt på sto­re om­va­elt­nin­ger for det lil­le afri­kan­ske land: En fol­ke­lig op­stand mod den tid­li­ge­re pra­esi­dent Blai­se Com­pa­orés 27 år lan­ge sty­re, et for­søg på mi­li­ta­er­kup sid­ste år og et valg i novem­ber, hvor Roch Marc Chri­sti­an Ka­boré vandt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.