Stør­ste dan­sker i ud­lan­det

BT - - NYHE­DER -

TOP­SCO­RER ab­so­lut stør­ste spil­le­re på dét mar­ked, lød det un­der­spil­let med en lun be­ma­er­k­ning:

»Det vid­ste jeg ik­ke no­get om. Nå, men hvis han ik­ke li­ge kan fin­de på, hvad han el­lers skal si­ge til mig, na­e­ste gang vi ta­ler sam­men, så kan han da si­ge dét.« Bendt Rør­sted kon­sta­te­rer vi­de­re: »Han er ik­ke ty­pen, som sø­ger pu­bli­ci­ty. Det har han ik­ke brug for.«

Omsa­et­nin­gen i de to ty­ske gi­gan­ter, som Kas­per Rør­sted hen­holds­vis for­la­der og nu tra­e­der ind i, lig­ger på cir­ka sam­me ni­veau; et godt styk­ke over 100 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner år­ligt.

Men Adi­das er eks­po­ne­ret på en helt an­den må­de og for­bin­des i kraft af sit brand di­rek­te med en lang ra­ek­ke af ver­dens stør­ste sport­s­stjer­ner. Bl.a. FC Bar­ce­lo­nas ar­gen­ti­ske trold­mand Lio­nel Mes­si, der net­op er ble­vet kå­ret som ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler. For fem­te gang. Går ef­ter at vin­de Li­ge­som Mes­si går Kas­per Rør­sted al­tid ef­ter at vin­de. Og det har han gjort li­ge si­den, han som 13-årig var på sit før­ste to må­ne­ders sport­s­som­mer­lejr-op­hold i USA.

Han blev bidt af den ame­ri­kan­ske kon­kur­ren­ce­men­ta­li­tet, har han for­talt i et in­ter­view med Ber­ling­s­ke i au­gust:

»Vi hav­de en la­e­re­rin­de, der more­de sig med al­tid at la­e­se ka­rak­te­rer­ne op i ra­ek­ke­føl­ge. Fra nr. 1 til nr. 50. Plud­se­lig gik det op for mig, at det sim­pelt­hen var sjove­re at va­e­re nr. 1 end i den sid­ste en­de, og jeg be­gynd­te at ar­bej­de,« lød det fra Kas­per Rør­sted, som på som­mer­sko­len og­så de føl­gen­de år al­drig blev dår­li­ge­re pla­ce­ret end nr. tre.

Han og hu­stru­en, cand.merc Le­ne Rør­sted, kan og­så fin­de på at kon­kur­re­re Det vid­ste jeg ik­ke no­get om. Nå, men hvis han ik­ke li­ge kan fin­de på, hvad han el­lers skal si­ge til mig, na­e­ste gang vi ta­ler sam­men, så kan han da si­ge det - i in­tel­li­gen­stest. Og her vin­der hun hver gang, be­tro­e­de Kas­per Rør­sted mun­tert Ber­ling­s­kes ud­send­te i in­ter­viewet i som­mer.

Ev­nen til at for­stå tal har han ik­ke fra frem­me­de, idet hans far som na­evnt er tid­li­ge­re øko­no­mi­pro­fes­sor og for­fat­ter til fle­re la­e­rebø­ger.

Den nye top­chef i Adi­das har i sit nu­va­e­ren­de job hos Hen­kel rejst over 200 da­ge om året.

Men i mod­sa­et­ning til de fle­ste an­dre er­hvervs­le­de­re rej­ser han of­test ale­ne, så han kan va­e­re 100 pro­cent til ste­de og kon­cen­tre­re sig om me­d­ar­bej­der­ne, hvad en­ten det er i Ki­na, USA, Me­xi­co el­ler et helt fjer­de land på klo­den. Fa­de­ren Bendt Rør­sted si­ger: »Hans job har jo in­debå­ret, at han har va­e­ret rejst va­ek en stor del af ti­den, og det er man­ge da­ge i lø­bet af et år. Men dét der med at kom­me hjem til af­ten vil jo nok ik­ke bli­ve så me­get an­der­le­des i det nye job,« si­ger han.

Kas­per Rør­sted står tid­ligt op og lø­ber en tur hver ene­ste mor­gen klok­ken 5.30. Der­u­d­over går al­le de våg­ne ti­mer ude­luk­ken­de med ar­bej­de og fa­mi­li­en.

Når der fe­ri­e­res, kan det va­e­re i fri­tids­hu­set i Ska­gen. El­ler det kan va­e­re i fa­mi­li­ens hyt­te i de østrig­ske al­per, som er let at nå frem til fra hjem­met i Mün­chen. To hjem­me­bo­en­de børn By­en hvor fa­mi­li­ens fi­re børn er født, og hvor de to yng­ste - søn­nen på 10 år og dat­te­ren på 16 - sta­dig går i sko­le.

Le­ne og Kas­per Rør­steds ae­ld­ste børn er tvil­lin­ger og først i ty­ver­ne, og de føl­ger beg­ge i fora­el­dre­nes in­ter­na­tio­na­le fod­spor, idet den ene stu­de­rer i Los An­ge­les og den an­den i Lon­don.

Kas­per Rør­sted er en af Dan­marks for­holds­vis få top­che­fer ude i ver­den. Han har et im­po­ne­ren­de cv og har bl.a. be­stridt le­der­stil­lin­ger hos it-gi­gan­ten Ora­c­le. Han kom for al­vor op i er­hvervs­li­vets før­ste­liga i 2001, da han først hos Com­paq og si­den hos Hewlett-Pa­ck­ard be­stred po­sten som øver­ste chef med an­svar for Eu­ro­pa, Mel­le­mø­sten og Afri­ka.

Uden for er­hvervskred­se er han ik­ke så kendt her­hjem­me, men hans ev­ner og be­tyd­ning for de in­ter­na­tio­na­le virk­som­he­der, han har stå­et i spid­sen for, kan na­e­sten ik­ke over­vur­de­res. Årets le­der I de­cem­ber blev han kå­ret som le­de­ren med det bed­ste ima­ge blandt samt­li­ge top­che­fer for de 30 stør­ste børsno­te­re­de virk­som­he­der i Tys­kland.

Og da nyhe­den om, at han nu for­la­der Hen­kel for at bli­ve CEO i Adi­das blev af­slø­ret i går, steg Adi­dasak­tien med 5,6 pro­cent - sva­ren­de til 7,3 mil­li­ar­der kro­ner.

Mens Hen­kels ak­tie­kurs røg ned med 4,5 pro­cent, hvil­ket sva­rer til et tab i mar­kedsva­er­di­en på 12,4 mil­li­ar­der kro­ner.

Det er ik­ke of­fent­li­gjort, hvil­ken løn Kas­per Rør­sted kan se frem til i sit nye in­ter­na­tio­na­le topjob hos Adi­das, hvor han bli­ver chef for na­e­sten 60.000 me­d­ar­bej­de­re.

Hos Hen­kel tjen­te han i 2014 51,5 mil­li­o­ner kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.