Pro­fes­sor: Det er stort

BT - - NYHEDER -

RESPEKT pro­fes­sor i øko­no­mi og le­del­se. Han kan se frem til at kal­de sig chef for en ver­den­s­oms­pa­en­den­de virk­som­hed med over 50.000 an­sat­te un­der sig. Det er med god grund, at Kas­per Rør­sted bli­ver kaldt den stør­ste dan­sker i ud­lan­det af An­ders Dre­jer.

»Det er stort. Det er en ka­em­pe kon­cern med et af de sta­er­ke­ste brands, vi ken­der. Der er grund til at ha­ve stor respekt for ham. Han er den hø­jest pla­ce­re­de dan­sker uden for Dan­marks gra­en­ser,« fast­slår An­ders Dre­jer.

På sit cv kom­mer Kas­per Rør­sted blandt an­det fra stil­lin­ger som kon­cern­di­rek­tør i Hen­kel og eu­ro­pa­ei­sk chef for com­pu­ter­virk­som­he­den HP. An­ders Dre­jer vur­de­rer, at Kas­per Rør­sted kan se frem til en fed løn­pak­ke i det kom­men­de topjob.

»Han får be­stemt mindst det sam­me som i det tid­li­ge­re job. Det er der in­gen tvivl om. Mit kva­li­fi­ce­re­de ga­et er, at årsløn­nen vil lig­ge mel­lem 50-100 mil­li­o­ner kro­ner plus en bonus­pak­ke, der ty­pisk lig­ger om­kring de sam­me be­løb.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.