Borg­me­stre ta­ber i be­ta­endt lønka­ba­le

BT - - NYHEDER - GRAFIK: BT/Berlingske - Kil­de: Ve­der­lagskom­mis­sio­nen/Tekst: San­ni Jensen

NED­T­UR Ve­der­lag: 833.000 kr. Til­la­eg: 473.000 kr. Ef­ter­ve­der­lag: 82.000 kr. Pen­sion: 372.000 kr. I ALT: 1.760.000 kr.

For­skel: -120.000 kr.

(ef­ter an­tal ind­byg­ge­re i kom­mu­nen) Ve­der­lag: Fra 532.000 kr. – 934.000 kr. Ve­der­lag: Fra 695.000 kr. – 1.218.000 kr. Til­la­eg: 123.000 kr. Til­la­eg: 44.000 kr. Ef­ter­ve­der­lag: Fra 52.000 kr. – 91.000 kr. Ef­ter­ve­der­lag: Fra 89.000 kr. – 157.000 kr. Pen­sion: Fra 268.000 kr. – 372.000 kr. Pen­sion: Fra 121.000 kr. – 212.000 kr. I ALT: Fra 976.000 kr. - 1.520.000 kr. I ALT: Fra 949.000 kr. - 1.631.000 kr.

For­skel: Fra -26.000 kr. – +111.000 kr. Ve­der­lag: 625.000 kr. Til­la­eg: 137.000 kr. Ef­ter­ve­der­lag: 114.000 kr. Pen­sion: 204.000 kr. I ALT: 1.080.000 kr. For­skel: +26.000 kr. Ve­der­lag: Fra 1.177.000 kr. – 1.471.000 kr. Til­la­eg: 137.000 kr. Ef­ter­ve­der­lag: Fra 268.000 kr. – 415.000 kr. Pen­sion: 674.000 kr. I ALT: Fra 2.256.000 kr. – 2.697.000 kr. Ve­der­lag: 870.000 kr. Til­la­eg: 0 kr. Ef­ter­ve­der­lag: 85.000 kr. Pen­sion: 151.000 kr. I ALT: 1.106.000 kr. Ve­der­lag: Til­la­eg: Ef­ter­ve­der­lag: Fra 230.000 kr. – 416.000 kr. Pen­sion: Fra 348.000 kr. – 450.000 kr. I ALT: Fra 1.969.000 kr. – 2.666.000 kr.

For­skel: Fra -287.000 kr. – -31.000 kr. (inkl. pen­sion) der dy­best set ta­le om en sam­let løn­ned­gang, så det pro­blem, man sag­de, man vil­le lø­se for borg­me­stre­ne, har man ik­ke løst,« si­ger Martin Damm.

Hans kri­tik er no­te­ret, for­sik­rer so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann (V). Hun er med eg­ne ord op­ta­get af, at man fin­der en ’for­nuf­tig løs­ning’ for af­løn­nin­gen af borg­me­stre. Men na­er­me­re kom­mer hun det ik­ke. ’In­gen­ting tje­ner de vel ik­ke’ »Nu er det kom­mis­sio­nens for­slag, og det af­ha­en­ger helt af, hvor det po­li­ti­ske fler­tal la­eg­ger sig. En stig­ning på 30 pro­cent er ik­ke det ful­de bil­le­de. Det er og­så en dis­kus­sion om ef­ter­ve­der­lag og pen­sion,« si­ger mi­ni­ste­ren.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes grup­pe­for­mand, Hen­rik Sass Lar­sen, vil til gen­ga­eld ger­ne med­dele borg­me­stre­ne, at de må ’ba­e­re’ de­res skuf­fel­se.

»Så­dan en for­hø­jel­se kom­mer vi ik­ke til at an­be­fa­le,« si­ger han med hen­vis­ning til den an­be­fa­le­de løn­stig­ning på 30,5 pro­cent.

Han an­er­ken­der hel­ler ik­ke borg­me­stre­nes an­ke om, at de ik­ke tje­ner nok i for­hold til kom­mu­nal­di­rek­tø­rer­ne.

»In­gen­ting tje­ner de vel ik­ke. Jeg sy­nes, de tje­ner for­hold­vis pa­ent,« si­ger Sass.

Da kom­mis­sio­nen blev ned­sat, gav Ven­stre, De Kon­ser­va­ti­ve, De Ra­di­ka­le, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og SF håndslag på, at de vil­le stem­me for an­be­fa­lin­ger­ne - uan­set hvad de måt­te va­e­re.

Men i be­gyn­del­sen af ja­nu­ar trak par­ti­er­ne de­res ube­tin­ge­de støt­te til­ba­ge, da en la­e­ka­ge vi­ste, at kom­mis­sio­nen vil­le an­be­fa­le en løn­stig­ning på 15 pro­cent til fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re.

Hvis po­li­ti­ker­ne ef­ter det ro­de­de for­løb ik­ke tør føl­ge kom­mis­sio­nen, er det pri­ma­ert borg­me­stre­ne, der kom­mer i klem­me, vur­de­rer po­li­tisk kom­men­ta­tor Hans En­gell.

»Si­den 1994 har borg­me­stre­ne tabt me­get ter­ra­en løn­ma­es­sigt over­for em­beds­ma­end. Hvis par­ti­er­ne ik­ke kan enes, så bli­ver borg­me­stre­ne de stør­ste ta­be­re,« si­ger han. Spa­rer in­tet Mens de fle­ste borg­me­stre står til løn­ned­gang, an­be­fa­ler kom­mis­sio­nen løn­stig­ning i de stør­re kom­mu­ner. Den om­for­de­ling er ik­ke no­get, KL har ef­ter­s­purgt, po­in­te­r­er Martin Damm:

»Den, der skal va­e­re borg­me­ster i en lil­le kom­mu­ne, skal op­gi­ve et er­hverv, de har i dag, og hvis man gør af­løn­nin­gen end­nu rin­ge­re for dem, end den er i dag, så bli­ver det end­nu sva­e­re­re at få folk til det.«

Hvis kom­mis­sio­nens an­be­fa­lin­ger føl­ges, skrum­per de sam­le­de ud­gif­ter til de 320 fuld­tidspo­li­ti­ke­re fra 395 til 394 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt. Kom­mis­sio­nen selv har ko­stet lidt over en mil­li­on kro­ner.

Le­der si­de 14

(inkl. pen­sion)

(inkl. pen­sion)

(inkl. pen­sion)

1.087.000 kr. 224.000 kr.

140.000 kr. 189.000 kr.

Fra 1.391.000 kr. – 1.800.000 kr. 0 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.