Nej, fat­ti­ge har al­drig haft det bed­re end i dag

BT - - DEBAT -

ren­ter Den eks­plo­de­ren­de pu­ster de her for­mu­er op til nog­le astro­no­mi­ske tal – og ulig­hed har skabt en

den dag ren­ter­ne bli­ver me­re us­und uba­lan­ce i ver­den og er nor­ma­le, vil de her for­mu­er kom­me ned på et an­det mo­der til al­le de stør­ste kri­ser

ni­veau. Det er pa­pir­pen­ge, sta­dig fa­er­re ha­en­der. I USA har den gen­nem­snit­li­ge da ak­tier på pa­pi­ret i dag har en høj va­er­di – men det ar­bej­der op­le­vet et re­al­løns­fald fra 1979 og frem øje­blik folk vil re­a­li­se­re de­res for­mue, så kan den til i dag. Det er ab­surd. I Dan­mark op­le­ver vi, at for­svin­de igen. Så om nog­le år kan vi la­ve et an­det den al­min­de­li­ge løn­mod­ta­gers løn bli­ver pres­set – reg­ne­styk­ke, der vi­ser, at det er gå­et den an­den vej. sam­ti­dig med at me­get vel­ha­ven­de en­kelt­per­so­ner og nog­le sto­re mo­nopol­lig­nen­de virk­som­he­der fastsa­et­ter de­res eg­ne de­mo­kra­ti­ske spil­le­reg­ler for at få øko­no­mi­en til at ar­bej­de i de­res favør. Og skat­te­ly frarø­ver rig­tig man­ge ud­vik­ling­s­lan­de mu­lig­he­den for at ud­vik­le sig.

er den ef­fek­ti­ve­ste til at for­hin­dre ka­em­pe­ma­es­sig ulig­hed. Man skal be­skat­te den op­hob­ning af va­er­di­er, der isa­er er i den fi­nan­si­el­le sek­tor, som ik­ke bli­ver in­ve­ste­ret i pro­duk­tion, og man skal gå hårdt til de lan­de og de virk­som­he­der, som be­nyt­ter sig af skat­te­ly.

DEN SKAN­DI­NA­VI­SKE VELFAERDSMODEL

THO­MAS BER­NT HEN­RIK­SEN

så­dan nog­le be­reg­nin­ger op på man­ge må­der. Den her må­de at gø­re det op på er be­reg­net til at skul­le ud­lø­se vo­res in­dig­na­tion. Der er an­dre sta­ti­stik­ker, der vi­ser, at der al­drig har va­e­ret så få fat­ti­ge men­ne­sker i ver­den. Og når man kig­ger på, hvor­dan folk fak­tisk har det, så har men­ne­sker al­drig haft det bed­re – og­så de fat­ti­ge.

MAN KAN GØ­RE

no­gen for­bin­del­se mel­lem de her for­mu­et­al og skat­te­ly. Når vi kan må­le de ri­ge­ste men­ne­skers rig­dom, så er det jo, for­di den of­test er no­te­ret på en fonds­børs. Der er men­ne­sker, der prø­ver at und­slå sig skat­ten ved at gå i skat­te­ly, og det af­spej­ler, at vi har et me­get højt skat­te­tryk, som de prø­ver at flyg­te fra. Men de her for­mu­et­al hand­ler om folk som Bill Ga­tes, som har op­byg­get sig ka­em­pe­sto­re virk­som­he­der, og det, at de er ri­ge, ud­gør alt­så ik­ke et pro­blem for de men­ne­sker, som ik­ke har no­get. Hvis man ta­ger en mas­se pen­ge fra Bill Ga­tes, så bli­ver re­sten af ver­den ik­ke au­to­ma­tisk ri­ge­re – tva­er­ti­mod.

DER ER IK­KE

DE EK­STREMT LA­VE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.