Nej til po­li­tik på mon­keyclass

Kom­mis­sion an­be­fa­ler hø­je­re løn og min­dre pen­sion til po­li­ti­ke­re, mi­ni­stre og borg­me­stre. Helt fint

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Reg­len ly­der til sta­dig­hed på en­gelsk: If you pay pe­a­nuts, you get mon­keys. El­ler så­dan let over­sat, at hvis du som ar­bejds­gi­ver be­ta­ler for lil­le en løn, får du ik­ke nød­ven­dig­vis kva­li­fi­ce­ret ar­bejds­kraft. Og så­dan vil fol­ke­dy­bet gi­vet­vis har­ce­le­re vi­de­re over udu­e­li­ge po­li­ti­ke­re, der tje­ner alt for me­get. An­dre vil me­ne for lidt. For hvad er en ri­me­lig løn for en fol­ke­valgt po­li­ti­ker? DET HAR DEN så­kald­te ve­der­lagskom­mis­sion brugt halvan­det års tid på at kom­me med et bud på. Be­stå­en­de af med­lem­mer med et vist til­hørs­for­hold til pro­blem­stil­lin­gen som tid­li­ge­re mi­ni­stre, borg­me­stre og fol­ke­tings­med­lem­mer samt en tid­li­ge­re de­par­te­ments­chef som for­mand. Kon­klu­sio­nen går i ret­ning af et nulsums­spil, så den sam­le­de ud­gift til fol­ke­tings­med­lem­mer, mi­ni­stre, borg­me­stre og re­gions­for­ma­end ik­ke bli­ver stør­re, hvis an­be­fa­lin­gen over tid bli­ver gen­nem­ført. Men en la­ve­re, el­ler lad os ba­re sig al­min­de­lig, pen­sion og en langt hø­je­re årsløn. FINT FOR MIG. I det sto­re stats­regn­skab er der jo net­op ta­le om pe­a­nuts, og vi skul­le nø­dig en­de med mon­keys på de 179 ta­bu­ret­ter. Så må­ske hel­le­re hol­de lidt igen med ud­gif­ter­ne til flag­stangs­op­ta­el­lin­ger ov­re i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, pen­sio­ni­sta­pa­na­ge for in­gen­ting på Ama­li­en­borg og sni­ger­skat­te­fri­dra­gel­se på Ma­ri­en­borg. Så­ma­end og­så små­pen­ge men af an­den og me­re tvivl­s­om ka­rak­ter end den ud­bud- og ef­ter­spørgsel­mo­del, der op­ti­me­rer ar­bejds­plad­ser. Fol­ke­tin­get er dog ik­ke en hvil­ken som helst én af slagsen. MAN­GE AR­BEJ­DER UDEN pen­sio­ner og overenskom­ster til lav løn og på er­hvervs­li­vets monkey-class. Så­dan vil der al­tid her­ske en ’går den, så går den’-om­gang med ar­bejds­kraft, om end det iføl­ge la­e­resa­et­nin­gen sik­kert og for­hå­bent­lig i sid­ste en­de har boo­me­ran­gens ne­ga­ti­ve ef­fekt, for­di in­ve­ste­ring i de­di­ka­tion og fag­lig­hed i min bog til en­hver tid og al­tid løn­ner sig. DER­FOR OG­SÅ HELT på sin plads at an­spo­re til bor­ger­ligt om­bud med til­pas at­trak­ti­ve løn­pak­ker. I sam­men­ha­en­gen må­ske end­da hel­le­re den må­l­ret­te­de le­ve­brød­spo­li­ti­ker frem for kar­ri­e­repo­li­ti­ke­rens hop fra lyk­ke­sten til lyk­ke­sten. Per­so­ni­fi­ce­ret henover det se­ne­ste par må­ne­der

Kurt Las­sen, Er to­nen i ud­la­en­din­ge­de­bat­ten ble­vet bed­re el­ler va­er­re, si­den Dansk Fol­ke­par­ti blev stif­tet i 1995? af to af de al­ler­frem­me­ste i sid­ste valg­kamp. En stats­mi­ni­ster og fi­nans­mi­ni­ster, der gik all in på gen­valg til mag­ten, og da det mis­lyk­ke­des i no­get na­er re­sig­na­tion ka­ste­de va­el­ger­nes dy­re­ba­re stem­mer i grams. Selv­om Hel­le Thor­ning-Sch­midts exit på val­gets bag­grund var for­ven­te­ligt, og Bjar­ne Cory­don na­ep­pe kun­ne sid­de DONG-ly­den og ud­sig­ten til en 13er i bun­den af ska­er­men over­hø­rig.

PA­NE­LET I det sto­re stats­regn­skab er der jo ta­le om pe­a­nuts, og vi skul­le nø­dig en­de med mon­keys på de 179 ta­bu­ret­ter

KON­KUR­REN­CE­KLAU­SU­LER AF DEN ene el­ler an­den art kun­ne va­e­re vej­en frem. Som fol­ke­valgt po­li­ti­ker at bin­de sig fra valg til valg med ka­ran­ta­e­ne­trus­lens ri­me­lig­hed ha­en­gen­de over ho­ve­d­et som stopklods for plud­se­li­ge og ind­brin­gen­de si­despring. Så­ma­end, kan og­så ga­el­de for spin­dok­to­rer med hang til re­dak­tør­ar­bej­de på TV-Avi­sen. AT ME­NE, AT vi har de fol­ke­tings­med­lem­mer, vi fortje­ner, er in­gen­lun­de en fejl­slut­ning. Vi har selv stemt på dem. Så­dan lidt hver isa­er og ef­ter per­son­lig over­be­vis­ning. Men al­le valgt på et de­mo­kra­tisk fun­de­ret man­dat af ’va­e­sent­lig og stor be­tyd­ning’, som St­ef­fen Brandt sik­kert vil­le ha­ve for­mu­le­ret det. Så skyl­der vi dem og­så en or­dent­lig hy­re...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.