MI­NUS 20 GRAD

BT - - NYHEDER -

Jeg kan hu­ske en an­sat, der sag­de op på før­ste ar­bejds­dag, for­di han sim­pelt­hen ik­ke kun­ne hol­de ud at va­e­re ude på la­ge­ret i me­re end en ti­me. Ved­kom­men­de sag­de op med det sam­me Jo­hn­ny Møl­ler, la­ger­ar­bej­der på frost­la­ger for sker det of­te, at vi over­vur­de­rer luft­tem­pe­ra­tu­ren og bli­ver for­kø­le­de.

»Krop­pen fun­ge­rer op­ti­malt, når kro­p­stem­pe­ra­tu­ren er mel­lem 36 og 38 gra­der. Al­le kro­p­s­de­le er vig­ti­ge at hol­de var­me, men isa­er ved bryst- og ma­vere­gio­nen er det vig­tigt at va­e­re iso­le­ret,« si­ger han.

»Brug hue og hand­sker, selv om det ik­ke fø­les nød­ven­digt,« ly­der rå­det fra Be­ne­di­ct Kja­er­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.