ER ÅRET RUNDT

BT - - NYHEDER -

Der­for ryster vi Når man be­gyn­der at fryse, er det of­te lig med ry­ste­tu­re. Det skyl­des, at om­rå­det i hjer­nen, der hed­der hy­po­ta­lamus, sen­der be­sked til mus­k­ler­ne om, at det er koldt. Når rystel­ser­ne har sat ind, øger det sam­ti­dig krop­pens var­me­pro­duk­tion. Det skyl­des, at ned­bryd­ning af na­e­rings­stof­fer og for­bra­en­ding af fedt og kul­hy­dra­ter med­fø­rer var­me. Her fry­ser du først Når du be­gyn­der at fryse, så har du sik­kert op­le­vet, at ha­en­der og fød­der er de før­ste kro­p­s­de­le, der bli­ver kol­de. Det skyl­des, at blodå­rer­ne i hu­den be­gyn­der at tra­ek­ke sig sam­men, så blod­gen­nem­strøm­nin­gen i krop­pen bli­ver mind­sket – isa­er til ar­me og ben. Krop­pen er ind­ret­tet så smart, at når den får sva­e­re­re ved at brin­ge blod rundt i krop­pen, så pri­o­ri­te­rer den om­rå­det om­kring or­ga­ner­ne og ryg­mar­ven. På den må­de sik­rer krop­pen, at cen­tral­ner­ve­sy­ste­met fort­sat fun­ge­rer. De na­e­ste da­ge vil det sta­dig va­e­re ek­stremt koldt Stof­skif­tet Når vi fry­ser, øger kul­den krop­pens stof­skif­te. Men­ne­sker og dyr, som le­ver i ark­tisk kul­de har som re­gel et hø­je­re stof­skif­te end os, der le­ver i et mil­de­re og af­veks­len­de kli­ma. Den er hø­je­re, for­di krop­pen be­hø­ver me­re ener­gi for at hol­de kro­p­stem­pe­ra­tu­ren på det nor­ma­le, i om­rå­der hvor der er kon­stant frost. Adre­na­linki­ck Der­for op­le­ver vi adre­na­linki­ck, når vi fry­ser: Folk, der vin­ter­ba­der, op­le­ver of­te et adre­na­linki­ck, når de kom­mer i be­rø­ring med det iskol­de vand. Vi ma­er­ker adre­na­lin i krop­pen, når vi fry­ser, for­di hor­monet adre­na­lin på kort tid ud­lø­ser en stig­ning i krop­pens stof­skif­te og var­me­pro­duk­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.