14 mil­li­o­ner tru­es af hunger­s­nød i Afri­ka

BT - - NYHEDER -

SULT Om­kring 14 mil­li­o­ner men­ne­sker ri­si­ke­rer at bli­ve ramt af hunger­s­nød i det syd­li­ge Afri­ka på grund af en tør­ke, som er for­år­sa­get af vej­r­fa­eno­me­net El Niño. Det si­ger FNs Ver­dens­fø­de­va­re­pro­gram, WFP, i en er­kla­e­ring iføl­ge Reu­ters. Det va­erst ram­te land er Ma­lawi, hvor 2,8 mil­li­o­ner men­ne­sker - om­kring 16 pro­cent af lan­dets be­folk­ning - ven­tes at kom­me til at sul­te.

Der­ef­ter pe­ger WFP på øen Ma­da­ga­scar i Det In­di­ske Oce­an, hvor om­kring 1,9 mil­li­o­ner men­ne­sker tru­es af sult.

»Der er kun ud­sigt til, at der vil fal­de lidt el­ler in­gen regn i man­ge om­rå­der, og tids­punk­tet for at få så­et af­grø­der er ved at va­e­re for­pas­set i nog­le lan­de. Si­tu­a­tio­nen er alar­me­ren­de,« hed­der det i er­kla­e­rin­gen. Vej­r­fa­eno­men Det er det be­ryg­te­de kli­ma­fa­eno­men El Niño, som har øget fa­ren for hunger­s­nød og syg­dom­sepi­de­mi­er blandt mil­li­o­ner af men­ne­sker i 2016.

»El Niño 2015-2016 er for­ment­lig den sta­er­ke­ste i hund­re­de år,« si­ger Jero­me Lecou, en kli­ma­eks­pert ved Frank­rigs vej­rtje­ne­ste Me­teo Fran­ce.

Nog­le af de va­er­ste føl­ger kan ven­tes i Afri­ka, hvor eks­per­ter for­ud­ser man­gel på mad i fe­bru­ar.

Der­u­d­over ven­tes re­gio­ner som Ca­ri­bi­en og Cen­tral- og Sy­da­me­ri­ka at bli­ve be­rørt in­den for de kom­men­de seks må­ne­der.

Det pe­ri­o­di­ske vej­r­fa­eno­men, som er med til at dri­ve de glo­ba­le tem­pe­ra­tu­rer i vej­ret, og som ska­ber for­styr­rel­ser i de nor­ma­le vej­r­møn­stre, har va­e­ret med til at gi­ve 2015 en plads i re­kord­bø­ger­ne som ver­dens var­me­ste år.

Man­ge lan­de har få­et 20-30 pro­cent min­dre regn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.