Kan ma­er­kes i pri­va­tø­ko­no­mi­en

BT - - NYHEDER -

BE­SPA­REL­SE For den en­kel­te for­bru­ger kan det va­e­re sva­ert at for­hol­de sig til tøn­de­pri­ser på råo­lie. Men det bli­ver me­re kon­kret, når man kig­ger på pri­stav­ler­ne på lan­dets tank­sta­tio­ner, hvor tal­le­ne er ble­vet la­ve­re i den se­ne­ste tid.

Ek­sem­pel­vis lig­ger den gen­nem­snit­li­ge pris på en li­ter ben­zin (95 ok­tan) i øje­blik­ket på 10,59 kro­ner. I be­gyn­del­sen af 2014 ko­ste­de det 12,79 kro­ner at tan­ke en li­ter.

Ud­over ben­zin- og di­e­sel­pri­ser er der dog og­så en ge­vinst at hen­te på var­me­reg­nin­gen, hvis man bru­ger olie­fyr. Spar over 10.000 kr. Che­fø­ko­nom i Dansk Er­hverv, Ste­en Bo­ci­an, har fo­re­ta­get en be­reg­ning, der vi­ser, hvor me­get en gen­nem­snit­lig for­bru­ger spa­rer på de fal­den­de olie­pri­ser.

Si­den som­me­ren 2014 er ben­zin- og di­e­se­lud­gif­ten ble­vet re­du­ce­ret med 3.700 kro­ner på års­ba­sis, hvis man ta­ger ud­gangs­punkt i en bil, der kø­rer 20.000 km om året og 15 km/l. Det sva­rer godt og vel til en be­spa­rel­se på 300 kro­ner per må­ned. Be­spa­rel­sen ved olie­fyr er 9.500 kro­ner på års­ba­sis, hvis man bru­ger 2.500 li­ter olie. Det sva­rer til cir­ka 800 kr. om må­ne­den.

Sam­let er be­spa­rel­sen alt­så på 1.100 kr. om må­ne­den, hvis man bå­de har olie­fyr og bil.

»Dels kan for­bru­ger­ne ma­er­ke det di­rek­te i ben­zi­nø­ko­no­mi­en, og så kom­mer man lidt la­en­ge­re for løn­nen. Men det kan og­så af­spej­le sig i pri­sen på en lang ra­ek­ke an­dre pro­duk­ter, som in­de­hol­der olie,« si­ger Ste­en Bo­ci­an.

Pri­sen på fy­ring­s­o­lie har og­så ta­get et dyk. I be­gyn­del­sen af ja­nu­ar 2015 lå pri­sen på 9.406 kro­ner for 1.000 li­ter. Ved den se­ne­ste op­gø­rel­se den 14. ja­nu­ar i år var pri­sen 8.131 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.