Hvor­for blev det så spae

BT - - EM I HÅNDBOLD -

EDan­mark ba­lan­ce­re­de på ran­den af et cho­ke­ren­de po­int­tab til upå­ag­te­de Mon­te­ne­gro. Det end­te med dansk sejr – men hold nu op, hvor det holdt hårdt. Alt for hårdt MS SU­VE­RA­ENT STØR­STE sen­sa­tion var i af­tes un­der op­sej­ling i 59 mi­nut­ter og 30 se­kun­der i Gdansk. Dan­mark ba­lan­ce­re­de på ran­den af et cho­ke­ren­de po­int­tab til upå­ag­te­de Mon­te­ne­gro. Det end­te med dansk sejr – men hold nu op, hvor det holdt hårdt. Alt for hårdt.

For at sa­et­te tin­ge­ne i per­spek­tiv gav Dan­mark 1,03 hos book­ma­ker­ne som sej­r­her­rer. Alt­så vil­le man sid­de til­ba­ge med et over­skud på tre kro­ner for en sat­set hund­re­de­kro­ne­sed­del – det de­mon­stre­rer vist me­get godt, hvor sto­re fa­vo­rit­ter dan­sker­ne var.

Men det blev al­drig lands­hol­dets af­ten i ER­GO Are­na. De fle­ste hav­de for­ven­tet, at kam­pen vil­le va­e­re af­gjort ved pau­sen, men her var un­der­hund­e­ne fra Mon­te­ne­gro for­an med 16-14. Den stil­ling må ik­ke fo­re­kom­me i min bog. Ik­ke i en be­ty­den­de kamp ved en EM-slut­run­de.

Der­til skal klas­se­for­skel­len va­e­re alt for stor. Dan­ske stjer­ner fra Eu­ro­pas stør­ste klub­ber mod Mon­te­ne­gros spil­le­re, der kom­mer fra klub­ber mindst et par hyl­der la­en­ge­re ne­de. MEN DE NOR­MA­LE spil­le­reg­ler var alt­så op­ha­e­vet i af­tes. For­skel­len på hånd­bol­dev­ner og løn­sed­ler var fuld­sta­en­dig ud­vi­sket. Det var en tam og sør­ge­lig om­gang fra de dan­ske stor­fa­vo­rit­ter, der mang­le­de ta­en­ding. Jeg sav­ne­de vil­je, fight og ud­strå­ling. De helt ba­sa­le ting man kan og skal le­ve­re, når spil­let ik­ke sid­der i ska­bet. Og det gjor­de det dan­ske i sand­hed ik­ke. Men det er ik­ke en und­skyld­ning for at sla­ek­ke på at­ti­tu­den. Tva­er­ti­mod.

I ste­det for at stå sam­men og fin­de kri­ge­r­in­stink­tet frem for at ta­ge kam­pen op mod de hårdt­spil­len­de mon­te­ne­gri­ne­re, blev det til dan­ske fru­stra­tio­ner. Det be­ha­ge­de ty­de­lig­vis ik­ke Mik­kel Han­sen & co. at mon­te­ne­gri­ner­ne skru­e­de bis­sen på i for­sva­ret. Sam­ti­dig hav­de Bal­kan-na­tio­nen helt ge­ne­relt held med at hi­ve tem­po­et ud af kam­pen og så­le­des eli­mi­ne­re et af de helt cen­tra­le punk­ter i den dan­ske tak­tik. Det var en af for­kla­rin­ger­ne på, at dan­sker­ne al­drig fik flow i spil­let. I de­fen­si­ven vi­ste fi­re­blok­ken igen mang­ler, der kan bli­ve fa­ta­le, når Dan­mark mø­der et hold fra øver­ste lag ved den­ne slut­run­de. Midtzo­nen blev split­tet ad, når Mon­te­ne­gro hav­de lagt halvan­det pres fra bag­ka­e­den, og der lig­ger et stort ar­bej­de for lands­hol­det med at skrue en po­tent de­fen­siv sam­men. DET ER AN­DEN kamp i tra­ek, Dan­mark kom­mer på ba­nen uden den rig­ti­ge ta­en­ding. Sce­na­ri­et var det sam­me i åb­nings­kam­pen mod Rusland, og det fal­der til­ba­ge på land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.