Nden­de, Dan­mark?

BT - - POLEN 2016 -

son. Han må va­e­re i stand til at få sit hold til at min­de ba­re lidt me­re om en flok glub­s­ke lø­ver. Apro­pos lø­ver, så er det ta­et­te­ste Dan­mark kom­mer på lø­ve vel Mik­kel Han­sen med tan­ke på den man­ke, han lø­ber rundt med. Men hel­ler ik­ke han ev­ne­de at ram­me den rig­ti­ge men­tale for­fat­ning til kam­pen. Jeg spo­re­de en del Han­sen-fru­stra­tio­ner over det lang­som­me dan­ske an­grebs­spil, men den dan­ske su­per­stjer­ne for­søm­te selv at gå for­re­st som den le­der, vi er rig­tig man­ge, der ven­ter på, at han skal på­ta­ge sig rol­len som. Han har ev­ner­ne og sta­tus i hie­rar­ki­et til at gri­be di­ri­gents­tok­ken – og­så i for­hold til at flå hold­kam­me­ra­ter­ne med sig og hi­ve he­le kol­lek­ti­vet op, når tin­ge­ne ik­ke li­ge spil­ler, og champag­ne­bol­den er langt va­ek.

Champag­ne­spil­let var al­drig i na­er­he­den af at ind­fin­de sig, men sej­ren blev alt­så he­vet hjem til sidst. Det aen­drer dog ik­ke på, at der nu er skabt stor usik­ker­hed om Dan­marks ni­veau. Så­dan må det va­e­re, når hånd­bold­her­rer­ne bli­ver pres­set til det yder­ste af et af de dår­lig­ste hold ved den­ne slut­run­de. Gud­mun­dur Gud­munds­son vil va­e­re ue­nig med mig og forta­el­le om, at al­le hold ved EM er go­de, og at der ik­ke la­en­ge­re fin­des let­te kam­pe. Jeg me­ner ik­ke de­sto min­dre, at Dan­mark al­drig må kom­me i så al­vor­li­ge pro­ble­mer mod en mod­stan­der, der er så langt va­ek fra den øver­ste hyl­de. Jeg så da hel­ler ik­ke li­ge­frem sto­re smil hos de dan­ske spil­le­re, der og­så selv må va­e­re over­ra­sket over, at de skul­le få det så sva­ert. STEN­SIK­KERT ER DET, at Dan­mark skal fin­de et helt an­det ni­veau frem til de­res vi­de­re fa­erd i tur­ne­rin­gen. I før­ste om­gang til na­e­ste kamp mod Un­garn. Men mest af alt til den mel­lem­run­de, der ven­ter med mod­stan­de­re af en helt an­den ka­li­ber. Der skal et helt an­det spil til, hvis Dan­mark skal sam­le nok po­int til at ind­fri målsa­et­nin­gen om en se­mi­fi­na­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.