Hen­des fi­ne­ste tid er en for­tid, der ik­ke kom­mer til­ba­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HVIS MAN IK­KE li­ge er pro­fes­sio­nel bok­ser, kom­mer der groft sagt al­tid en ny kamp for et sport­s­men­ne­ske. Der er al­tid en po­ten­ti­el ny begyndelse rundt om hjør­net, en ren tav­le, en ubrugt mu­lig­hed for at kom­me vi­de­re.

Der kom­mer og­så en ny ten­niskamp for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. Men hun skal gø­re sig uma­ge for at over­be­vi­se mig om, at der gem­mer sig ua­ne­de mu­lig­he­der i frem­ti­dens ten­niskam­pe. VI SÅ I går mor­ges Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fi­se ud af Au­stra­li­an Open, in­den vi hav­de nå­et at skri­ve og la­e­se de først ob­liga­to­ri­ske ar­tik­ler om Mel­bour­nes he­de. Nu skri­ver vi i ste­det om et førster­un­de­ne­der­lag mod en spil­ler, der ik­ke har sin plads i top-50.

Med­min­dre man er Wil­li­ams, Djoko­vic el­ler Fe­de­rer, kan na­e­sten al­le ta­be en ten­niskamp i en af de før­ste run­der, og det be­hø­ver ik­ke en­gang fø­les som en re­gu­la­er punk­te­ring. Det kan rent fak­tisk ba­re ha­ve va­e­ret en mod­stan­der, der hav­de sit livs bed­ste dag, mens man selv hav­de en af de va­er­ste – jeg me­ner: Ken­neth Carl­sen slog en­gang Ste­fan Ed­berg på Wim­b­ledons Cen­tre Court.

Så­dan var det for mig ik­ke med Woz­ni­a­ck­is ne­der­lag i går mor­ges. Det var en fort­sa­et­tel­se af en ten­dens, der be­gynd­te i 2015, og som desva­er­re kun pe­ger i ret­ning af, at det­te kan kom­me til at ske igen. JA, DER KOM­MER en ny kamp for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og med den en ny mu­lig­hed for at ta­ge et sa­et, et par­ti og en bold ad gan­gen. Net­op det sid­ste – den ene bold af gan­gen – var re­cep­ten, der var med til at gø­re hen­de til ver­dens bed­ste i en pe­ri­o­de.

Min go­de jour­na­list­kol­le­ga An­ders Haa­hr Ras­mus­sen skrev frem­ra­gen­de om det i sin bog med net­op tit­len ’En bold ad gan­gen’ fra 2010.

Den po­rtra­et­te­re­de en ten­nis­spil­ler med en ek­stra­or­di­na­er men­tal til­stand, en ek­stra­or­di­na­er ev­ne til vir­ke­lig at bry­de spil­let med alt dets ind­byg­ge­de du­elp­sy­ko­lo­gi ned til ba­re at hand­le om den na­e­ste bold. Uan­set stil­lin­gen, ran­ge­ring, vejr, til­sku­e­re og så vi­de­re. CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CKI KUN­NE – og kan – selv­føl­ge­lig og­så spil­le ten­nis, og hen­des fy­sik har al­tid va­e­ret no­get helt sa­er­ligt, men frem for alt stak hen­des men­ta­li­tet ud.

Jeg er ik­ke la­en­ge­re fuld­sta­en­dig over­be­vist om, at det­te kan ba­e­re hen­de li­ge så langt i dag, som det kun­ne en­gang. Og det er ri­me­ligt nok, om sul­ten ik­ke er den sam­me i dag, som den var for fem, seks og syv år si­den.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har set det he­le på WTA-tou­ren hund­re­de­vis af gan­ge. Hun har tjent si­ne pen­ge, hun er vok­set langt ud over ten­nis­spor­ten og er i dag en kryds­ning mel­lem en top­spil­ler og en ce­le­bri­tet.

Op til den nye ten­nis­sa­e­sons begyndelse har vi kun­net la­e­se om op­ti­mis­me. Vi har selv her i BT bragt hi­sto­ri­er­ne om, hvor­dan hun har sam­let et hold af tra­e­ne­re og rå­d­gi­ve­re om­kring sig, som brag­te op­ti­mis­me og tro på, at der var en vej fremad og opad ef­ter et skuf­fen­de 2015. FØR AU­STRA­LI­AN OPEN hør­te jeg og­så eks­per­ter ta­le om, at der be­stemt var en mu­lig­hed for, at Woz­ni­a­cki kun­ne kom­me langt. Må­ske end­da vin­de. Ja, mu­lig­he­den var der. Men var det vir­ke­lig det, vi tro­e­de mest på?

Det var ik­ke det, jeg tro­e­de mest på. Og jeg vil tro end­nu min­dre på det na­e­ste gang.

Jeg vil­le el­ske at se tin­ge­ne bli­ve bed­re for Woz­ni­a­cki, og jeg ved, at hun selv­føl­ge­lig sta­dig vil kom­me langt i tur­ne­rin­ger her og der. Må­ske vil hun end­da vin­de nog­le.

Men helt over­ord­net tror jeg, at vi al­le skal til at ind­se, at Woz­ni­a­ck­is fi­ne­ste tid i kar­ri­e­ren er en for­tid, der ik­ke kom­mer til­ba­ge. Og jeg tror, vi skal ind­se, at hun al­drig vin­der den Grand Slam-tur­ne­ring.

Hel­ler ik­ke selv­om hun nu si­ger, at det er ud på tra­e­nings­ba­nen og ar­bej­de vi­de­re. Hel­ler ik­ke selv om der selv­føl­ge­lig kom­mer en ny kamp, et nyt sa­et, et nyt par­ti og en ny bold.

BENJA­MIN MUNK LUND,

La­es me­re om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki på de na­e­ste si­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.