Når det reg­ner på Pa­stor’en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OKAY – LAD os be­gyn­de med en kiosk­ba­sker: Sor­te pen­ge, va­lutasvin­del, narkos­mug­ling, og be­stik­kel­se kan sik­re Ke­vin Magnus­sen plad­sen i Re­naults For­mel 1-team. Man ba­re ro­lig: Det er ik­ke dan­ske­ren, der er in­vol­ve­ret i ulov­lig­he­der­ne.

Ke­vin Magnus­sens For­mel 1-frem­tid ha­en­ger i dis­se da­ge ta­et sam­men med ve­nezu­elan­ske PDVSA. Det kri­se­ram­te olie­sel­skab har i åre­vis be­talt for Pa­stor Mal­do­na­dos For­mel 1-sa­e­de, men nu er man bag­ud med be­ta­lin­ger­ne. Re­nault bru­ger der­for Magnus­sen som Plan B – hvis PDVSA-bos­ser­ne ik­ke snart fin­der pen­ge til For­mel 1 i de­res slunk­ne kas­se, vil dan­ske­ren ef­ter alt at døm­me få plad­sen.

For at la­eg­ge pres på olie­sel­ska­bet er che­fer fra Re­naults For­mel 1-af­de­ling an­gi­ve­ligt rejst til Ve­nezu­ela. Her ras­ler ske­let­ter­ne na­er­mest ud af ska­be­ne. Olie­sel­ska­bet er de se­ne­ste må­ne­der sat i for­bin­del­se med bå­de sor­te pen­ge, va­lutas­mug­ling og be­stik­kel­se. Selv narkos­mug­ling ind­går åben­bart i det bro­ge­de re­per­toi­re: I novem­ber blev to fa­mi­lie­med­lem­mer til lan­dets pra­esi­dent, Ni­co­las Ma­du­ro, an­holdt for for­søg på at smug­le cir­ka et ton ko­kain ind i USA – iføl­ge ame­ri­kan­ske me­di­er i PDVSAs fir­ma­jet.

Der­for kan Ke­vin Magnus­sens ind­ta­ge Pa­stor Mal­do­na­dos Re­nault-sa­e­de ad to ve­je. Hvis PDVSA ik­ke kan be­ta­le, er han al­le­re­de li­net op som af­lø­ser. I et land, der pra­e­ges af sti­gen­de so­ci­al uro, og som sid­ste uge blev sat i fo­re­lø­big 60 da­ges øko­no­misk und­ta­gel­ses­til­stand, vir­ker det me­re og me­re us­and­syn­ligt, at man vil bru­ge fle­re hund­re­de mil­li­o­ner på For­mel 1. Ke­vin Magnus­sens For­mel 1-frem­tid ha­en­ger i dis­se da­ge ta­et sam­men med ve­nezu­elan­ske PDVSA MENS SELV­OM DET skul­le lyk­kes kon­kur­stru­e­de PDVSA at fin­de det enor­me be­løb, må Re­nault-bos­ser­ne spør­ge sig selv, om de vir­ke­lig vil ar­bej­de sam­men med ve­nezu­ela­ner­ne. De cir­ka 350 mil­li­o­ner kro­ner, PDVSA pum­per ind i Re­naults For­mel 1-bud­get, kan gi­ve et langt stør­re mi­nus på bil­fa­brik­kens ima­ge-kon­to.

Det sy­nes kun at va­e­re et spørgs­mål om tid, før PDVSA-bal­lo­nen rev­ner, og så bli­ver al­le sel­ska­bets part­ne­re og for­ret­nings­for­bin­del­ser i en el­ler an­den grad in­vol­ve­ret.

Har den del­vist stat­se­je­de Re­nault­kon­cern ’råd’ til at va­e­re as­so­ci­e­ret med et så skan­da­le­ramt sel­skab? I en tid, hvor den eu­ro­pa­ei­ske bi­lin­du­stri i for­vej­en har vold­som­me pro­ble­mer med tro­va­er­dig­he­den? Når al­ter­na­ti­vet til Mal­do­na­do er den be­ty­de­ligt bed­re Magnus­sen? Når dan­ske­ren end­da og­så har en for­nuf­tig sponsor-pak­ke med? (ik­ke i PDVSA-stør­rel­se, na­tur­lig­vis. Men til gen­ga­eld fra se­ri­ø­se sel­ska­ber, det kun gi­ver goodwill at bli­ve as­so­ci­e­ret med).

Jeg hø­rer, at Mal­do­na­do og hans folk i dis­se da­ge fe­brilsk for­sø­ger at fin­de et al­ter­na­tivt For­mel 1-bud­get uden om PDVSA. Med så kort var­sel og i et land, der er i øko­no­misk und­ta­gel­ses­til­stand, bli­ver det sva­ert. DER­FOR: KE­VIN MAGNUS­SENS chan­cer for at kø­re For­mel 1 i 2016 er rig­tig go­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.