DEN SIK­RE

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS -

Lør­da­gens Tips13-kupon skul­le vi­se sig så sva­er, at kun en en­kelt tip­per fandt frem til de 13 rig­ti­ge tegn - og der­med vandt én mil­li­on kro­ner.

Pra­e­sta­tio­nen blev ik­ke min­dre im­po­ne­ren­de af, at tip­pe­ren fra Oden­se blot skul­le bru­ge 48 kro­ner for at ram­me de 13 rig­ti­ge tegn - men der har gi­vet­vis og­så va­e­ret lidt held in­vol­ve­ret al den stund, at kupo­nen var en ’5 ugers-kupon’ og der­med vid­ste tip­pe­ren ik­ke hvil­ke kam­pe, der var på kupo­nen, da han sat­te teg­ne­ne.

På de 48 ra­ek­ker i et ma­te­ma­tisk sy­stem skal man fin­de he­le ot­te sik­re, og blandt dem var Bir­m­ing­hams sejr i Der­by - selv om Der­by var en af kupo­nens stør­ste fa­vo­rit­ter, men det og­så var i den fra­ek­ke af­de­ling at ha­ve Car­diff som ugar­de­ret i Wol­ver­hamp­ton.

Med føl­ge­pra­e­mi­er end­te ge­vin­sten for Oden­se-tip­pe­ren på i alt 1.024.638 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.