Gym­na­si­e­læ­rer står til an­brin­gel­se

BT - - NYHEDER -

BE­STI­ALSK ko­ti­ske og pa­ra­noi­de 48- åri­ge gym­na­si­e­læ­rer PN, eft er han hav­de be­gå­et et af ny­e­re tids mest be­sti­al­ske og fuld­stæn­dig me­nings­lø­se drab på en af si­ne na­bo­er i ejen­dom­men Kloster­vej 24 i det cen­tra­le Oden­se.

Of­ret, den 24- åri­ge og sær­de­les vel­lid­te møn­ster­stu­de­ren­de på far­ma­ceut­stu­di­et på SDU, Met­te Ma­rie Tang, be­fandt sig ulyk­ke­lig­vis det for­ker­te sted på det for­ker­te tids­punkt den skæb­nesvan­gre tirs­dag for­mid­dag den 23. ju­ni, da PN til­fæl­digt ka­ste­de et blik ud af vin­du­et fra sin lej­lig­hed på 2. sal og ned i går­den og fi k øje på hen­de.

PN har er­kendt dra­bet på den un­ge kvin­de, som han in­tet hav­de med at gø­re og al­drig hav­de talt med. I dag får han sin straf ved Ret­ten i Oden­se. An­kla­ger Ma­ri­an­ne Birck:

» Der er på­stand om an­brin­gel­se på et psy­ki­a­trisk ho­spi­tal. Så jeg for­ven­ter, vi får ham dømt til an­brin­gel­se, « si­ger hun til BT og op­ly­ser, at der kun vil bli­ve ført et par vid­ner. Men­ta­lun­der­søgt PN har si­den dra­bet sid­det va­re­tægts­fængs­let i sur­ro­gat på retspsykiatrisk af­de­ling i Mid­del­fart, hvor han har gen­nem­gå­et en men­ta­lun­der­sø­gel­se.

Da han be­gik sin van­vit­ti­ge ger­ning, tog han som be­skre­vet den skar­pe fi le­te­rings­k­niv fra sin køk­ken­skuff e, løb ned add trap­pen og ud i går­den, hvor han uden var­sel og uden for­kla­ring over­faldt Met­te Ma­rie Tang, sat­te sig over­skrævs på hen­de og dræb­te hen­de. I grund­lovs­for­hø­ret for­kla­re­de han, hvor­dan han til sidst skar hal­sen over på sit sa­ge­s­lø­se off er.

FAK­TA OM AN­BRIN­GEL­SE

33- årig mand fra Strib ved Mid­del­fart blev man­dag i den­ne uge ved Ret­ten i Oden­se idømt en an­brin­gel­ses­dom for at ha­ve dræbt sin ko­ne i hjem­met, par­te­ret li­get og der­eft er kørt li­get for­delt i fl ere pla­stikpo­ser til Lan­gå ved Ran­ders og eft er­ladt dem på en ra­ste­plads. Dra­bet på den 77- åri­ge pen­sio­nist El­se Jo­han­ne­sen fra Lemvig ko­ste­de i ju­ni 2015 en dreng på 16 år en an­brin­gel­ses­dom. Den døm­te blev kendt skyl­dig i at ha­ve kvalt den æl­dre kvin­de og i sam­me for­bin­del­se at ha­ve kræn­ket hen­de seksu­elt. En 30- årig psy­kisk syg mand blev i ok­to­ber ved Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster idømt en an­brin­gel­ses­dom for at ha­ve dræbt en 69- årig læ­ge og en 40- årig so­ci­al­rå­d­gi­ver med en køk­kenk­niv på forsorgs­hjem­met Saxen­høj i maj 2014. Dom­men er si­den an­ket til Østre Lands­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.