15- årig pi­ge fra Kund­by går til lands­ret­ten

BT - - NYHEDER -

En 15- årig pi­ge fra Nord­ve­stsjæl­land vil nu ap­pel­le­re til Østre Lands­ret for at bli­ve fri for iso­la­tions­fængs­lin­gen i et ar­re­st­hus. Det op­ly­ser pi­gens for­sva­rer, ad­vo­kat Ni­ma Na­bipour, i går til Ritzau.

Pi­gen fra Kund­by blev i sid­ste uge va­re­tægts­fængs­let i et grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Hol­bæk. Sig­tel­ser­ne mod hen­de hol­des hem­me­li­ge, men an­gi­ve­ligt har po­li­ti­et mi­stan­ke om, at hun vil­le frem­stil­le spræng­stof. Iføl­ge TV2 sig­tes hun des­u­den for at bil­li­ge ter­ror.

Me­get usæd­van­ligt er pi­gen an­bragt i et ar­re­st­hus, som er be­reg­net for voks­ne.

Nor­malt fri­heds­be­rø­ves un­ge un­der 18 i så­kaldt sur­ro­gat og op­hol­der sig på en luk­ket in­sti­tu­tion for un­ge.

Des­u­den er hun un­der­ka­stet iso­la­tion. Det­te er en klar und­ta­gel­se fra ho­ved­reg­len. Rets­plej­e­loven si­ger, at det kun må ske, hvis ’ der i øv­rigt fo­re­lig­ger helt sær­li­ge om­stæn­dig­he­der, som gør det på­kræ­vet’.

Ad­vo­kat Ni­ma Na­bipour si­ger, at han vil kæ­re by­rets­dom­me­rens ken­del­se til Østre Lands­ret.

» Jeg vil be­gæ­re mundt­lig for­hand­ling, « til­fø­jer ad­vo­ka­ten. Det­te be­ty­der, at han øn­sker, at lands­ret­ten hol­der et egent­ligt rets­mø­de om sa­gen. Langt de fle­ste så­kald­te kæ­re­mål til lands­ret­ten om fængs­ling be­hand­les på skrift­ligt grund­lag.

» Hen­des me­get la­ve al­der ta­get i be­tragt­ning er det me­get uhen­sigts­mæs­sigt, at hun iso­la­tions­fængs­les, « sag­de Na­bipour man­dag.

I den mør­kelag­te sag er og­så en 24- årig mand ble­vet va­re­tægts­fængs­let. Han meld­te sig selv til Østjyl­lands Po­li­ti, da pi­gen var ble­vet an­holdt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.