Præst sig­tet i He­de­gaard- sag

BT - - NYHEDER -

Kø­ben­havns Po­li­ti har sig­tet den kend­te sam­funds­de­bat­tør og præst ved Slag­slun­de og Gan­lø­se kir­ker, Kat­hri­ne Lilleør, for of­fent­ligt at af­slø­re nav­net på den 28- åri­ge mand, der er mistænkt for at for­sø­ge at dræ­be for­fat­ter og is­lam­kri­ti­ker Lars He­de­gaard den 5. fe­bru­ar 2013. Det be­kræf­ter Kat­hri­ne Lilleør selv over for Ra­dio24­syv. Hun har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer.

Lilleør an­meld­te i Berlingske den 8. ok­to­ber 2015 bo­gen ’ At­ten­ta­tet’, skre­vet af Lars He­de­gaard, og nævn­te her nav­net på den 28- åri­ge sig­te­de, der er ef­ter­lyst over he­le klo­den, og som for­modes at ha­ve til­slut­tet sig ter­r­or­grup­pen Is­la­misk Stat i Sy­ri­en.

Ret­ten på Fre­de­riks­berg ned­lag­de i april 2014 for­bud mod at næv­ne nav­net på den 28- åri­ge mand, der kun er kendt un­der si­ne ini­ti­a­ler BH.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.