’ Det har væ­ret rig­tigt hårdt’

Ef­ter en tur­bu­lent tid er gre­vin­de Ale­xan­dra på vej oven­på ef­ter skils­mis­sen

BT - - NYHEDER -

EF­TER SKILS­MIS­SEN hun selv hav­de sagt stop, for­di hun ik­ke så en frem­tid for sig med Martin Jør­gen­sen, der er 14 år yn­gre end Ale­xan­dra.

Si­den blev Martin spot­tet i by­en sam­men med den tid­li­ge­re ’ X Fa­ctor’- vært Eva Har­lou, der sam­ti­dig blev skilt fra sin mand, mu­si­ke­ren Tho­mas Tro­el­sen. Set som en yd­my­del­se Martin Jør­gen­sens in­ter­es­se for Eva Har­lou er si­den ble­vet set som en yd­my­gel­se af Ale­xan­dra, og brud­det tvang da og­så Ale­xan­dras ven­ner til at væl­ge si­de. Blandt an­dre fri­sø­ren Den­nis Knud­sen, der valg­te ven­ska­bet med gre­vin­den frem for Martin Jør­gen­sen.

Men nu er Ale­xan­dra til­sy­ne­la­den­de kom­met sig over yd­my­gel­sen.

» Hun er ved at væ­re ude på den an­den si­de. Hun blom­strer, har få­et et dej­ligt og glad liv til­ba­ge. Men der er in­gen tvivl om, at dét, hun har væ­ret igen­nem, har væ­ret så vold­somt, at man kun kan sæt­te sig ind i det, hvis man har prø­vet det sam­me, « sag­de Den­nis Knud­sen til BT tid­li­ge­re på må­ne­den.

Ud over skils­mis­sen har gre­vin­den og­så væ­ret pres­set af en skep­tisk be­folk­ning, der med sti­gen­de un­dren har ske­let til Ale­xan­dras apa­na­ge­ord­ning, som sik­rer hen­de 2,3 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt, selv om hun in­gen of­fi­ci­el­le plig­ter har for det dan­ske kon­ge­hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.