’ Hvor­for blev jeg ik­ke r

BT - - NYHEDER -

Hvis må­let var at få red­nings­per­so­na­let ind og red­de liv, så fej­l­e­de øvel­sen Ras­mus Lind Gre­i­ner var fi­gu­rant un­der øvel­sen

Den 37- åri­ge Ras­mus Lind Gre­i­ner fik en cen­tral rol­le i øvel­sen, og han me­ner, at po­li­ti­et svig­te­de sit red­nings­ansvar over for sår­e­de og dø­de. Gik ef­ter 2,5 ti­me » Jeg læ­ste i op­læg­get, at må­let var at sik­re om­rå­det, så red­der­ne kun­ne nå frem, men jeg blev al­drig un­der­søgt af red­nings­folk. De be­tjen­te, som storme­de ind, var langt me­re op­ta­ge­de af at fan­ge ter­r­o­ri­ster end af at ta­ge sig af de sår­e­de. Jeg lå på jor­den i over 2,5 ti­me og måt­te til sidst selv rej­se mig, for­di øvel­sen ik­ke blev af­blæst for mit ved­kom­men­de. Hvis må­let var at få red­nings­per­so­na­let ind og red­de liv, så fej­l­e­de øvel­sen, « si­ger Ras­mus Lind Gre­i­ner, der er kan­di­dat­stu­de­ren­de på Tvær­kul­tu­rel­le Stu­di­er på KUA.

Af det brev, som han og de an­dre fi­gu­ran­ter modt­og fra Kø­ben­havns Po­li­ti for­ud for øvel­sen, frem­går det el­lers, at de, der blev skudt, vil­le bli­ve til­set af red­dere.

» Når sce­na­ri­et er i gang vil læ­ge­fag­ligt per­so­na­le un­der- sø­ge og be­hand­le dig, som de fin­der nød­ven­digt, « står der i in­struk­sen.

Ras­mus Lind Gre­i­ner var en blandt næ­sten 150 stu­de­ren­de, som hav­de sagt ja til at spil­le dø­de og sår­e­de un­der ter­r­or­ø­vel­sen, hvor svensk po­li­ti skul­le age­re ter­r­o­ri­ster, som de dan­ske be­tjen­te skul­le ned­kæm­pe.

Del­ta­ger­ne blev smin­ket med skud­hul­ler og iført sik­ker­heds­bril­ler og tøj, der kun­ne tå­le at bli­ve klip­pet op un­der red­nin­gen, og he­le se­tup­pet be­teg­ner Ras­mus Lind Gre­i­ner som pro­fes­sio­nelt og vir­ke­lig­heds­tro.

Han fik selv en ak­tiv rol­le som den vagt, der som den før­ste an­ta­ste­de ter­r­o­ri­ster­ne i au­la­en på uni­ver­si­te­tet. Der­ef­ter vil­le de sky­de ham i ma­ven fra klos hold, og iføl­ge fi­gu­rant- be­skri­vel­sen vil­le han få ’ kli­nisk hjer­te­stop 20 mi­nut­ter ef­ter red­nings­per­so­na­let har un­der­søgt dig’. Gik li­ge for­bi » Vi hav­de få­et at vi­de, at de vil­le un­der­sø­ge os og må­ske si­mu­le­re kun­stig hjer­te­mas-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.