MELHED

BT - - NYHEDER -

har dø­jet me­get med ho­ved­pi­ne. Hjer­ne­rystel­sen har be­ty­det, at hun li­der af så­kaldt lø­se øre­sten, der gør, at hun bli­ver svim­mel.

Tu­ren i sto­len ta­ger ca. ti mi­nut­ter, og svim­mel­he­den bog­sta­ve­ligt talt ’ ras­les ud af ører­ne’.

» Jeg har al­le­re­de få­et det me­get bed­re si­den den før­ste be­hand­ling, jeg har al­drig tænkt over, hvor for­fær­de­ligt det er ik­ke at kun­ne sove or­dent­ligt. Men nu kan jeg sove igen, « si­ger Ka­ro­li­ne Chri­sten­sen.

Læ­ge Mor­ten Fri­is dre­jer sto­len, så Ka­ro­li­ne ven­der ho­ve­d­et nedad. På en skærm kan han så føl­ge hen­des øj­ne. Hvis de flak­ker vold­somt, er det tegn på, at øre­ste­ne­ne ik­ke sid­der, som de skal. Men det gør øre­ste­ne­ne.

Lø­se øre­sten Er den mest al­min­de­li­ge år­sag til svim­mel­hed. Svim­mel­he­den skyl­des små løs­rev­ne kal­k­krystal­ler el­ler sten - så­kaldt oto­lit­ter - in­de i ørets bu­e­gang, som er den del af øret, der sty­rer vo­res ba­lan­ce. Man ved ik­ke, hvor­for øre­sten løs­ri­ves, men de kan løs­nes ved stød el­ler med al­de­ren. Hver an­den dan­sker får øre­sten, in­den de fyl­der 80 år.

Pa­tien­ten kan op­le­ve, at svim­mel­he­den kortva­rigt ud­lø­ses/ ta­ger til. Men så snart man er ude af sto­len igen, vil man kun­ne mær­ke, at svim­mel­he­den ge­ne­relt har af­ta­get og of­te helt for­s­vun­det.

det af­hæn­ger af, hvil­ken ty­pe øre­sten man har. Der fin­des op til 24 un­der­grup­per af øre­sten. En un­der­sø­gel­se for svim­mel­hed inkl. be­hand­ling ko­ster 7.150 kr.

Han dre­jer pa­tien­ten i for­skel­li­ge po­si­tio­ner, så pa­tien­ten bå­de ven­der ho­ve­d­et nedad og lig­ger i van­dret po­si­tion ca. 30 sek. til et mi­nut. Un­der­vejs føl­ger læ­gen med på en skærm på væg­gen, hvor han kan føl­ge pa­tien­tens øjen­be­væ­gel­ser. Pa­tien­ten må ik­ke luk­ke øj­ne­ne, da læ­gen så ik­ke vil kun­ne se de ud­slag, som vi­ser sig, hvis der er ta­le om øre­sten. Er der in­gen re­ak­tion, kan svim­mel­he­den skyl­des no­get an­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.