Seks fængs­let eft er gi­gant­fund af ko­kain i Es­b­jerg

BT - - NYHEDER -

DAN­MARKS­RE­KORD Et fund af 310 ki­lo ko­kain hos en virk­som­hed i Es­b­jerg i juli sid­ste år har ført til op­trev­ling af en narkor­ing. Ko­kai­nen er usæd­van­ligt ren og vur­de­res at kun­ne blan­des op til 1.200 ki­lo med en salgs­vær­di på ga­den til 800- 900 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser po­li­ti­in­spek­tør Bri­an Voss Ol­sen fra po­li­tiets Task For­ce Vest.

Seks per­so­ner er an­holdt og fængs­let i sa­gen, hvor eft er­forsk­nin­gen er fo­re­gå­et for ned­rul­le­de gar­di­ner. An­hol­del­ser­ne er sket i Hol­land og Bel­gi­en. Fo­re­lø­big er en per­son ble­vet ud­le­ve­ret til Dan­mark med hen­blik på at bli­ve til­talt og kom­me for ret­ten. Og­så re­sten kræ­ves ud­le­ve­ret.

» Det er en sag af usæd­van­li­ge di­men­sio­ner. Det er en af dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste be­slag­læg­gel­ser. Vi har haft en stor in­ter­na­tio­nal ef­ter­forsk­ning, hvor vi har haft brug for al­le vo­res kom­pe­ten­cer, « si­ger Bri­an Voss Ol­sen.

Han ude­luk­ker ik­ke fl ere an­hol­del­ser i den sto­re sag.

Bri­an Voss Ol­sen er le­der af Task For­ce Vest, der er en sær­lig en­hed in­den­for po­li­ti­et, som be­skæft iger sig med or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet på tværs af po­li­tik­red­se­ne og her alt­så og­så på tværs af lan­de­græn­ser­ne. Hem­me­lig­holdt eft er­forsk­ning Den hem­me­lig­holdt eft er­forsk­ning be­gynd­te eft er be­slag­læg­gel­sen af de 310 ki­lo ko­kain i en con­tai­ner hos en virk­som­hed i Es­b­jerg 14. juli sid­ste år. Virk­som­he­den er dog på in­gen må­de in­vol­ve­ret i sa­gen, op­ly­ser po­li­ti­et.

Eft er­forsk­nin­gen er sket i sam­ar­bej­de med Rigs­po­li­tiets rej­se­hold og po­li­ti­et i Hol­land og Bel­gi­en, der har stå­et for an­hol­del­ser­ne af de fo­re­lø­big seks mistænk­te og et stort an­tal ransag­nin­ger. Der er og­så fo­re­gå­et eft er­forsk­ning i lan­de uden­for Eu­ro­pa.

Iføl­ge Bri­an Voss Ol­sen er der fo­re­lø­big in­gen dan­ske­re blandt de an­hold­te.

På grund af de luk­ke­de dø­re i sa­gen er der ik­ke de­tal­jer om ko­ka­in­fun­det i Es­b­jerg, her­un­der op­lys­nin­ger om hvor ko­kai­nen var på vej hen. Det er der­for uklart, om den var til­tænkt det il­le­ga­le dan­ske narko­mar­ked.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.