Ja, dan­sker­ne skal ik­ke ind­ret­te sig eft er an­dre Nej, dan­ske vær­di­er er an­det end svi­ne­kød

BT - - DEBAT -

FRANK NØR­GAARD

væ­re et fy- ord i Dan­mark? Der er ik­ke no­gen som helst, der har ta­get ska­de af at spi­se en fri­ka­del­le, en ho­t­dog el­ler et styk­ke rul­lepøl­se, og jeg sy­nes ik­ke, svi­ne­kød er no­get, vi kan gi­ve køb på. Man er alt­så kom­met til det for­ker­te land, hvis man tror, at vi skal ind­ret­te os eft er en.

HVOR­FOR SKAL SVI­NE­KØD

KASHIF AH­MAD

om, det er ble­vet et spørgs­mål om at for­sva­re den dan­ske kul­tur med fri­ka­del­ler og svi­ne­kød, og det er en sør­ge­lig fal­li­ter­klæ­ring. Det er en fal­li­ter­klæ­ring, når Dansk Fol­ke­par­tis mis­for­stå­e­de vær­di­kamp bli­ver, at man skal be­stem­me, at dag­in­sti­tu­tio­ner skal tvin­ges til at ha­ve svi­ne­kød på me­nu­en. Det er fat­tigt, hvis de dan­ske vær­di­er er re­du­ce­ret til ma­den i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne.

DET ER SOM

på me­nu­en i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne i ge­ne­ra­tio­ner, så hvor­for skal der plud­se­lig æn­dres på det? Vi skal hol­de fast i, at vi bor i Da­ner der ik­ke an­det end sig­nal­mark, og det er vig­tigt at sør­ge for, at der ik­ke li­ge så vær­di i den her be­slut­ning. Som det har væ­ret indtil stil­le bli­ver slu­set selv­føl­ge­lig­he­der, som svi­ne­kød, nu, har de en­kel­te dag­in­sti­tu­tio­ner selv be­stemt, ud af det dan­ske sam­fund for at til­freds­stil­le nog­le, hvad de vil­le ser­ve­re, og den­ne selv­be­stem­mel­se som kom­mer her­til. Det kan man ry­ger med det her for­slag. Jeg har ik­ke

Det er vig­tigt så kal­de sig­nal­po­li­tik, el­ler hvad no­get pro­blem med, at der bli­ver man nu sy­nes. ser­ve­ret svi­ne­kød, men det, at by­rå­det at sør­ge for,

bli­ver nødt til at be­stem­me det, gør, at at der ik­ke li­ge så er så øm­tå­le­ligt, så man træk­ker græn­ser­ne me­re op, og der i øje­blik­ket slet ik­ke er no­get der kom­mer en de­bat om no­get an­det

stil­le bli­ver slu­set re­elt nær­de­mo­kra­ti ude i in­sti­tu­end det, de­bat­ten egent­lig hand­ler om. tio­ner­ne. Når lil­le Pe­ters for­æl­dre selv­føl­ge­lig­he­der, Nem­lig om de dan­ske vær­di­er er un­der sid­der til et mø­de i in­sti­tu­tio­nen, pres, hvil­ket i øv­rigt ik­ke er til­fæl­det i

som svi­ne­kød, hvor der bli­ver snak­ket mad, så Ran­ders Kom­mu­ne. kan der sid­de en, som me­ner, at ud af det dan­ske det vil­le væ­re godt for in­te­gra­tio

sam­fund nen at fj er­ne svi­ne­kød fra in­sti­tu­tio­nen. Lil­le Pe­ters for­æl­dre øn­sker selv­føl­ge­lig det bed­ste for de­res barn, og der­for øn­sker de ik­ke at ta­ge kon­fron­ta­tio­nen, selv om de me­ner det mod­sat­te, da lil­le Pe­ter og­så da­gen eft er skal ha­ve en at le­ge med. Det er vo­res pligt at væ­re re­præ­sen­tan­ter for lil­le Pe­ters for­æl­dre.

SVI­NE­KØD HAR VÆ­RET

DET HER EM­NE

HELT LAV­PRAK­TISK SÅ

enig med Frank Nør­gaard i, at folk, som kom­mer til Dan­mark, skal til­pas­se sig det dan­ske sy­stem, men jeg ser in­tet galt i, at man ta­ger hen­syn til an­dre. Det gør man jo og­så, når man får gæ­ster, og en af dem er al­ler­gisk over for no­get. Det er jeg sik­ker på, Frank Nør­gaard og­så gør. De­bat­ten her er en gli­de­ba­ne, som le­der til en for­stær­ket ’ dem’ og ’ os’ re­to­rik.

JEG ER HELT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.