Sik­ke dog en jam­mer

BT - - DEBAT -

Man skul­le tro, at Stats­mi­ni­ste­ri­et var det mest fryg­te­de og magt­ful­de mi­ni­ste­ri­um på Slots­hol­men. Det er da og­så der­fra, man ud­pe­ges som mi­ni­ster, og hvor de sto­re linjer i re­ge­rin­gens po­li­tik be­slut­tes. Men det er et an­det mi­ni­ste­ri­um, der har få­et en helt sær­lig sta­tus i mo­der­ne dansk po­li­tik som der, hvor mag­ten er så hånd­gri­be­lig, at den dri­ver ned ad væg­ge­ne: Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et. DER­FOR ER DET hel­ler ik­ke no­gen lil­le ting, når fi nans­mi­ni­ste­ren ind­kal­der til to­part­s­for­hand­lin­ger med kom­mu­ner­ne om fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen, men ind­le­der for­hand­lin­ger­ne med ankla­gen: Jeg hø­rer al­drig an­det end jam­mer fra KL ( Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning). Og des­u­den slår fast, at ud­gangs­punk­tet er nul kro­ner, som og­så var man­tra­et for for­hand­lin­ger­ne om fi nans­lo­ven for 2016. Det op­fat­te­de borg­me­stre­ne mildt sagt som ar­ro­gant. Og det blev og­så te­ma­et for Fol­ke­tin­gets spør­ge­ti­me til stats­mi­ni­ste­ren tirs­dag. Især ud­tryk­ket ’ jam­mer’ blev fl it­tigt gen­ta­get. MEN HVOR­FOR GØR Hjort, som han gør? Fi­nans­mi­ni­ste­ren er kendt for at ha­ve en brysk til­gang til for­hand­lin­ger­ne, men det her hand­ler ik­ke blot om stil. Det hand­ler og­så om, hvor­dan Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et klæ­der mi­ni­ste­ren på til at se på ver­den. PE­TER LOFT, TID­LI­GE­RE de­par­te­ments­chef i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, be­teg­ner i et in­ter­view med Po­li­ti­ken Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et som ’ al­le mi­ni­ste­ri­er­nes sto­re­bror’. Det gjor­de han i for­bin­del­se med et læk af en mail­kor­re­spon­dan­ce mel­lem de­par­te­ment­che­fen i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et og de­par­te­ments­che­fen i Mil­jø- og fø­de­va­rer­mi­ni­ste­ri­et. Det er vist før­ste gang no­gen­sin­de, at den ty­pe kor­re­spon­dan­ce er ble­vet læk­ket. Pe­ter Loft sam­men­lig­ner det da og­så med, at man be­gyn­der at mai­le til sin ko­ne eft er et skæn­de­ri. Men i vir­ke­lig­he­den si­ger det nok al­ler­mest om, hvor magt­fuldt Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et er i for­hold til al­le de an­dre mi­ni­ste­ri­er. DET ER KLART, at den magt, et mi­ni­ste­ri­um re­elt har, og­så sæt­ter sig i den mi­ni­ster, som for­val­ter om­rå­det. Men det er og­så klart, at når et hus bli­ver så me­get stær­ke­re end al­le an­dre, så be­gyn­der al­le de an­dre at til­læg­ge sig nye me­to­der. Der­for skal

PA­NE­LET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.