Ful­de po­li­ti­folk holdt st

BT - - NYHEDER -

UKOR­REKT OP­TRÆ­DEN Narko, sex, strip­pe­re, ka­nonslag, eks­ma­nens­snyd og skar­pe skud mod egen fod. Po­li­ti­folk er ik­ke al­tid selv i stand til at op­fø­re sig or­dent­ligt, afslører rap­port. En ual­min­de­lig løs­slup­pen fest hos en flok stærkt be­ru­se­de po­li­ti­folk med en hy­ret strip­per og tal­ri­ge ka­nonslag gi­ver sta­dig døn­nin­ger hos or­dens­mag­ten.

Den fa­mø­se po­li­ti­fest hos den nu ned­lag­te spe­ci­al­pa­trul­je hos Ves­teg­nens Po­li­ti fandt sted i fe­bru­ar 2012 på lo­kal­sta­tio­nen i Rø­d­ov­re, men om­ta­len af di­sci­pli­nær­sa­ger­ne mod 12 af del­ta­ger­ne har sit helt eget og fyl­di­ge af­snit i det re­sumé over be­hand­le­de di­sci­pli­nær­sa­ger for 2014, som Rigs­po­li­ti­et net­op har of­fent­lig­gjort ef­ter års­skif­tet.

I alt blev der i lø­bet af 2014 af­gjort 61 di­sci­pli­nær­sa­ger, hvoraf 22 ud­lø­ste bø­der, 14 iret­te­sæt­tel­ser, 17 ad­vars­ler og fle­re af dem af­ske­di­gel­ser fra or­dens­mag­ten.

Strip­per­fe­sten på lo­kal­sta­tio­nen i Rø­d­ov­re har sit helt eget af­snit i over­sig­ten un­der punk­tet: » Ukor­rekt op­træ­den « . Iføl­ge over­sig­ten fandt Po­li­tik­la­ge­myn­dig­he­den, at de del­ta­gen­de po­li­titje­ne­ste­mænd var i tje­ne­ste un­der af­skeds­fe­sten på sta­tio­nen, som skul­le mar­ke­re, at fle­re kol­le­ger stop­pe­de i af­de­lin­gen.

» Un­der fæl­les spis nin­gen og den ef t er f øl­gen­de fest blev der ind­ta­get stør­re mæng­der al­ko­hol, li­ge­som der til lej­lig­he­den var le­jet en strip­per til at op­træ­de. Un­der fe­sten blev der bl. a. af­fy­ret ka­nonsalg, hvil­ket med­før­te, at fle­re bor­ge­re uaf­hæn­gigt af hin­an­den ret­te­de te­le­fo­nisk hen­ven­del­se til alarm­cen­tra­len, « no­te­res det blandt an­det i Rigs­po­li­tiets re­sumé. Et al­vor­ligt pro­blem Po­li­tik­la­ge­myn­dig­he den har fun­det de 12 del­ta­ge­res ad­færd me­get kri­tisa­bel, idet den var ud­tryk for mang­len­de døm­me­kraft og eg­net til at ska­de po­li­tiets om­døm­me. En af del­ta­ger­ne søg­te fri­vil­ligt sin af­sked ef­ter fe­sten, mens an­dre blev idømt di­sci­pli­næ­re bø­der fra 1.000- 7.500 kr. En­de­lig blev en del­ta­gen­de le­der fy­ret ef­ter skan­da­le­fe­sten - men her spil­le­de det og­så en rol­le, at han som le­der af af­de­lin­gen » på ufor­svar­lig må­de og i strid med for­skrif­ter­ne « på sit kon­tor hav­de op­be­va­ret ko­ster og hit­te­gods, her­un­der vå­ben og narko­ti­ka, i et uaf­låst skab og uden re­gi­stre­ring.

Her på si­der­ne kan du læ­se om ni an­dre sa­ger, hvor po­li­ti­et gik for vidt.

Et diskret sam­le­je med en kvin­de har for­sø­det en ke­de­lig vagt på po­li­ti­sta­tio­nen for en dansk po­li­titje­ne­ste­mand.

Det kan man læ­se i den se­ne­ste op­gø­rel­se over di­sci­pli­nær­sa­ger, som Rigs­po­li­ti­et net­op har of­fent­lig­gjort ef­ter nytår. Op­gø­rel­sen dæk­ker de ind­be­ret­nin­ger og En po­li­titje­ne­ste­mand blev af­ske­di­get uden var­sel, ef­ter at han var ble­vet idømt tre må­ne­ders ube­tin­get fængsel for vold, ulov­lig tvang og vid­ne­trus­ler mod sin tid­li­ge­re kæ­re­ste. Po­li­ti­man­den op­søg­te hen­de i hjem­met og be­skyld­te hen­de for En po­li­ti­mand mi­ste­de sit job, ef­ter at han blandt an­det hav­de af­lyt­tet to tid­li­ge­re kæ­re­ster og ube­ret­ti­get la­vet op­slag i po­li­tiets re­gi­stre. Des­u­den hav­de han la­det af­gjor­te sa­ger, der har væ­ret be­hand­let i 2014. I lø­bet af ka­len­der­å­ret blev der ind­be­ret­tet 92 di­sci­pli­nær­sa­ger mod 86 i 2013. I årets løb nå­e­de 61 sa­ger at bli­ve af­gjort, hvor 22 ud­lø­ste en bø­de, 14 end­te med iret­te­sæt­tel­ser, 17 med ad­vars­ler og en­kel­te med af­sked. at ha­ve en af­fæ­re. Her­ef­ter til­tvang han sig ad­gang til hen­des lej­lig­hed, hvor han blandt an­det tryk­ke­de en arm mod hen­des hals, så hun ik­ke kun­ne træk­ke vej­ret, og tru­e­de med at øde­læg­ge hen­des liv, hvis hun an­meld­te sa­gen til po­li­ti­et. fa­mi­lie­med­lem­mer prø­ve at sky­de med sin tje­ne­stepi­stol på po­li­tiets sky­de­ba­ne. Det ko­ste­de ham sam­let bå­de en bø­de på 10.000 kr. samt ef­ter­føl­gen­de job­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.