Kvin­der af den ret­te støb­ning

BT - - NYHEDER -

FREM­TIDS­DRØM­ME føl­gen­de for­sæt­ter de ud­dan­nel­sen hos kamp­trop­per­ne i hen­holds­vis Sla­gel­se og Holste­bro.

Hvor Lisa Ro­h­din hå­ber, at hun om et par år er klar til at bli­ve ud­sendt med sol­da­ter og be­fa­lings­mænd un­der sig, drøm­mer Nat­ha­lie Hjorth om no­get, der end­nu ik­ke er set: At skif­te kamp­trop­per­nes sor­te ba­ret ud med Jæ­ger­kor­p­sets bor­deauxrø­de og prø­ve kræf­ter med en der­til­hø­ren­de ti­tel som Dan­marks før­ste kvin­de­lig ’ jæ­ger’.

» Man slyn­ger ik­ke ud, at man vil væ­re jæ­ger, med min­dre man har tænkt over det. Når jeg si­ger, at det er en drøm, er det med klar yd­myg­hed i stem­men. For jeg ved, at der skal en umå­de­lig mæng­de styr­ke, mod og vil­je til. Men jeg vil ik­ke sid­de til­ba­ge som 40- årig og ærg­re mig over, at jeg ik­ke gjor­de for­sø­get, « si­ger Nat­ha­lie Hjorth og fort­sæt­ter:

» Jeg kan ab­so­lut ik­ke af­vi­se, at dét, som ge­ne­ral­ma­jor Jør­gen Høll har i tan­ker­ne, kun­ne væ­re in­ter­es­sant. Men jeg får kul­ler, når man la­ver ting, der kun hen­ven­der sig til kvin­der. Vi ar­bej­der i en virk­som­hed, som har en over­po­pu­la­tion af mænd, og så må man alt­så ba­re for­sø­ge at føl­ge med. Man skal ik­ke lem­pe på krav el­ler ta­ge hen­syn til, at no­gen er kvin­der. « In­gen kvo­te­o­rd­ning her Og­så Lisa Ro­h­din me­ner, at man er hav­net det for­ker­te sted, hvis man fø­ler, der skal ta­ges hen­syn, for­di man er en kvin­de.

» Man mø­der for­dom­me man­ge ste­der i for­sva­ret. Hvis man la­der sig gå på af det­te, så har man med sik­ker­hed ik­ke den men­tale styr­ke til at bli­ve en del af en eli­te­trop, « si­ger Lisa Ro­h­din og for­sæt­ter: » Det må ik­ke gå hen og bli­ve så­dan no­get kvo­teno­get, hvor man blot skal sik­re sig, at der er kvin­der nok. Det er jo net­op der­for, det kun­ne væ­re røv­fedt og an­er­ken­den­de at væ­re den, der kla­rer sig igen­nem nå­leø­jet, « si­ger hun hen­vendt til Nat­ha­lie Hjorth.

Med si­ne 160 cen­ti­me­ter og 53 ki­lo lig­ner Nat­ha­lie Hjorth ik­ke pro­to­ty­pen på en jæ­ger­sol­dat. Når hun al­li­ge­vel kla­rer sig igen­nem træ­nings­ba­nen hur­ti­ge­re end de fle­ste, skyl­des det, at hun gi­ver alt, hun har.

Nat­ha­lie Hjorth in­si­ste­rer på at ta­ge op­ta­gel­ses­prø­ven på li­ge vil­kår med mæn­de­ne.

» Hvis jeg ik­ke er stærk nok til at kla­re prø­ver­ne, vil jeg ik­ke væ­re jæ­ger. Jeg vil hel­le­re bli­ve jæ­ger­sol­dat end at bli­ve jæ­ger­sol­dat, for­di jeg er en kvin­de. Det skal ik­ke ske på be­kost­ning af, at jeg er ble­vet igen­nem. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.