The Eag­les

BT - - KULTUR -

han sin sid­ste to­åri­ge ver­dens­tur­né sam­men med The Eag­les. I si­ne min­de­ord skri­ver Glenn Freys gam­le ha­de­ven og Eag­les- kol­le­ga Don Hen­ley:

» Han for­an­dre­de mit liv. Det var Glenn, der ind­led­te det he­le. Han Han for­an­dre­de mit liv. Det var Glenn, der ind­led­te det he­le. Han var tæn­d­rø­ret, man­den med pla­nen var tæn­d­rø­ret, man­den med pla­nen. Han vid­ste alt om mu­sik. Og han hav­de en ar­bejds­moral, der slog alt. Han holdt al­drig op med at ska­be mu­sik. «

Det var Hen­ley og Frey, der i fæl­les­skab bl. a. skrev før­nævn­te ro­ck­klas­si­ke­re som ’ Ho­tel Ca­li­for­nia’ og ’ Des­pe­ra­do’

» Der var en frik­tion imel­lem de to. Og så­dan er det tit i de go­de grup­per. De ska­ber kon­fl ikt­stof. Det var li­ge­som Len­non og McCart­ney i The Be­at­les og Keith Ri­chards og Mick Jag­ger i Rol­ling Sto­ne. Glenn Frey og The Eag­les skab­te mu­sik, der er så unik, at det al­drig vil for­svin­de , « si­ger Mi­cha­el Har­din­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.