Dansk rig­mand sat­ser for­mue på pi­ge­band

BT - - KULTUR -

SATS » Det har ko­stet mig et to­cif­ret mil­li­onbe­løb og to år af mit liv. Men det har væ­ret det he­le værd. Og nu er jeg ba­re så spændt. « Så­den si­ger den aar­hu­si­an­ske rig­mand og fi lm­mand Mads Munk, der er man­den bag en ny ame­ri­kansk pi­ge­grup­pe, L2M. L2M hæn­ger sam­men med Mads Munks ny­e­ste ani­me­re­de fi lm­pro­jekt ’ Gir­lz 4 Li­fe’. Den er fra i dag ude i 14 for­skel­li­ge lan­de bl. a. via iTu­nes.

Men eft er man­ge år i fi lm­bran­chen får mu­sik­ken den­ne gang sit helt eget liv. Og hvis det står til Mads Munk, så bli­ver L2M de nye One Di­rection el­ler Spi­ce Girls.

Ført an af sing­len ’ Gir­lz’, som er pro­du­ce­ret af den dan­ske top­pro­du­cer Souls­ho­ck, er L2M og­så årets stør­ste sats­ning for pla­de­sel­ska­bet Warner Bro­t­hers. Folk, der før har ar­bej­det sam­men med Ma­don­na, Justin Bie­ber og Bru­ce Springs­te­en, er nu sat på L2M for at gø­re pi­ger­ne på mel­lem 11 og 12 år til su­per­stjer­ner.

Og selv om det har væ­ret kræ­ven­de, så glæ­der Mads Munk sig over sin nye po­p­frem­tid.

» Det har væ­ret en kæm­pe ud­for­dring. Når man har med pi­ger på den al­der at gø­re, så skal der jo og­så hy­res læ­re­re, so­ci­al wor­kers og ad­vo­ka­ter. Alt skal væ­re i or­den. Og da vi ud­valg­te pi­ger­ne, ud­valg­te vi og­så de­res fa­mi­li­er. For dem er det jo og­så ud­for­dren­de , « si­ger Mads Munk. Ud­skift ede nog­le af pi­ger­ne L2M, der præ­sen­te­res før­ste gang i we­e­ken­den i Los An­ge­les, be­står af pi­ger­ne Ma­ri­an­ge­li, McKen­zie, Ta­ti, Jen­na og Le­xi. Det er McKen­zie, der syn­ger for på grup­pens de­but­sing­le.

Og om ar­bej­det i stu­di­et si­ger Souls­ho­ck:

» Det var lidt af en ud­for­dring, da de er me­get un­ge. Vi ud­skift ede nog­le af pi­ger­ne, før vi fandt de helt rig­ti­ge. Men de­res al­der ta­get i be­tragt­ning var det helt utro­ligt, hvad vi fi k ud af dem på min sang ’ Gir­lz’. Vi ar­bej­der me­get på, at san­ge­ne er vir­ke­li­ge og rig­ti­ge for den­ne al­ders­grup­pe, og at pi­ger­ne i grup­pen kan li­de dem og har det sjovt med at syn­ge dem. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.