Ver­dens­mand og ven­lig­he­den selv

BT - - NAVNE -

Og han har sær­ligt de se­ne­re år væ­ret eft er­s­purgt som di­ri­gent og i den egen­skab op­t­rå­dt med nog­le af ver­dens fi ne­ste or­ke­stre. Han di­ri­ge­re­de fak­tisk al­le­re­de i ti­den på kon­ser­va­to­ri­et og hav­de le­gen­da­ri­ske Igor Mar­ke­vitch som læ­rer. Vil helst væ­re fod­sol­dat Men at stil­le sig i spid­sen for an­dre san­ge­re og gi­ve kol­le­ger be­sked på det ene el­ler det an­det - dét lig­ger ham fj er­nt.

» Jeg vil helst væ­re fod­sol­dat, « sag­de han til Berlingske den­gang. » An­dre skal si­ge til mig, hvad og hvor­når jeg skal syn­ge. Det er først i den si­tu­a­tion, jeg for al­vor fø­ler mig fri. «

Pláci­do Do­m­ingo grund­lag­de i 1993 sang­kon­kur­ren­cen Ope­ra­lia i Pa­ris og har kun­net se den vok­se til en af ver­dens fi ne­ste i gen­ren. Han står end­nu i dag for le­del­sen og den prak­ti­ske af­vik­ling, men over­la­der dom­me­ne til en jury på ti ope­ra­che­fer. Kon­kur­ren­cen har væ­ret en af­gø­ren­de drej­ning for nog­le af ver­dens stør­ste ope­ra­so­li­ster: Joy­ce DiDo­na­to, Ro­lan­do Vil­la­zón, Jo­seph Cal­leja, José Cu­ra og man­ge an­dre. En af sid­ste års mest om­tal­te vin­de­re var nor­ske Li­se David­sen.

Do­m­ingo gift ede sig med fru Mar­ta i 1962 og har to søn­ner med hen­de plus en søn fra sit før­ste, kor­te æg­te­skab.

Al­de­ren har for­vand­let hans en­gang så be­sung­ne tenor­stem­me til den no­get dy­be­re baryton. Før­ste op­træ­den i den ret­ning var som Si­mon Boc­ca­ne­gra i Ver­dis ope­ra af sam­me navn. Han har si­den sun­get bå­de Ri­go­let­to, Gi­o­r­gio Ger­mont i ’ La travi­a­ta’, grev Luna i ’ Tru­ba­du­ren’ og me­get an­det. Hel­di­ge til­hø­re­re på stats­o­pe­ra­en i Ber­lin kun­ne så sent som sid­ste år hø­re ham de­bu­te­re i rol­len som Ma­c­beth!

Så selv om han blev ope­re­ret for tyktarm­skræft i 2010 og tre år se­ne­re for en blod­prop i lun­gen, har in­gen af li­del­ser­ne på­vir­ket hans ak­ti­vi­te­ter syn­der­ligt. Re­sul­ta­ter­ne rent sang­ligt kan på in­gen må­de sam­men­lig­nes med dem i hans stor­heds­tid.

Men hans ka­ris­ma og gen­nem­sym­pa­ti­ske fremto­ning er sta­dig på fuld styr­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.