Ke­vins nye åb­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

rer med i Tys­klands højtran­ge­re­de sport­s­vogns­se­rie. En se­rie, bå­de Jan Magnus­sen, Kurt Thi­im og Tom Kri­sten­sen har gjort sig i.

Ef­ter te­sten blev der spe­ku­le­ret i, at Ke­vin Magnus­sen i 2016 kun­ne kø­re et år i DTM for Mer­ce­des og sam­ti­dig væ­re til­knyt­tet ty­sker­nes For­mel 1- hold som re­ser­ve­kø­rer for den re­ge­ren­de ver­dens­me­ster Lewis Ha­milt­on samt ty­ske Ni­co Ros­berg. Ven­ter på godt nyt Om der føl­ger en re­ser­ve­tjans med til mu­lig­he­den hos Mer­ce­des, si­ger Jan Magnus­sen in­tet om. Men det var søn­nens test, der fik ty­sker­ne til at spær­re øj­ne­ne op.

» Te­sten gik rig­tig godt, og de var in­ter­es­se­re­de i ham. På grund af den test op­stod der en mu­lig­hed for, at han kan kø­re DTM. «

» Jeg ved godt, at der er kom­met an­dre ting frem med mu­lig­he­der i For­mel 1. Men hvor re­a­li­stisk det er, skal jeg slet ik­ke kom­men­te­re. Slet ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt. Det he­le er op til Ke­vin, og jeg sy­nes, at det er ham­ren­de spæn­den­de, og jeg hå­ber det bed­ste for ham, « si­ger Jan Magnus­sen.

Han for­tæl­ler, at han, som re­sten af Ke­vin Magnus­sens dan­ske fans, går rundt og ven­ter på godt nyt fra den tid­li­ge­re McLa­ren- kø­rer.

» Li­ge nu går jeg egent­lig ba­re og ven­ter på, at han rin­ger og si­ger, at han har få­et en kon­trakt i DTM el­ler et an­det sted. Men sid­ste år lær­te os al­le sam­men at få lidt styr på vo­res for­vent­nin­ger og egent­lig væ­re me­re af­slap­pe­de om­kring det he­le. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.