Pyt­li­ck er den ret­te

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GLAD FOR­MAND

Der var stor glæ­de i HC Oden­se over at præ­sen­te­re Jan Pyt­li­ck som klub­bens nye træ­ner i ste­det for Flem­m­ing Lar­sen, der til som­mer til­træ­der et job i DHF. » Pyt­li­ck er den ret­te mand for os. Han har mas­ser af in­ter­na­tio­nal er­fa­ring, og så kan han med sin fyn­s­ke bag­grund væ­re med til at øge til­sku­er­nes og sponso­rer­nes in­ter­es­se for vo­res klub yder­li­ge­re, « si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Jørn Bon­ne­sen.

Han ga­ran­te­rer, at Jan Pyt­li­cks øn­ske om at for­stær­ke trup­pen bli­ver eff ek­tu­e­ret.

» Vi kom ud af sid­ste sæ­son med et pænt over­skud og har to mio. kro­ner i egen­ka­pi­tal. Så der er pen­ge til spil­le­rind­køb. Pla­nen er, at vi med Jan Pyt­li­ck som ch­eft ræ­ner skal ud­vik­le os til at væ­re top­hold i dansk kvin­de­hånd­bold, « si­ger Jørn Bon­ne­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.