For­sva­rer nyind­køb

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ERIK JO­HANS­SON

SLUD­DER en jour­na­list i Bel­gi­en me­ner, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

Uan­set Sol­bak­kens hold­ning til kri­tik­ken fast­hol­der Step­han Keyg­na­ert, at det var den ge­ne­rel­le op­fat­tel­se af sven­ske­rens præ­sta­tio­ner i stør­ste­delen af den bel­gi­ske pres­se. At han ik­ke slog til. Blev al­drig sty rmand » Man­ge i Bel­gi­en vil si­ge, at Jo­hans­son ik­ke præ­ste­re­de, som al­le for­ven­te­de. Vi for­ven­te­de, at han må­ske vil­le væ­re den bed­ste for­svars­spil­ler i liga­en, men fra før­ste kamp af la­ve­de han fejl. Vi så en usik­ker spil­ler, som al­drig blev styr­man­den i for­sva­ret. Det over­ra­ske­de os, « si­ger Step­han Keyg­na­ert til BT. Vi for­ven­te­de, at han må­ske vil­le væ­re den bed­ste for­svars­spil­ler i liga­en, men fra før­ste kamp af la­ve­de han fejl

Ret­fær­dig­vis for Erik Jo­hans­son bør det næv­nes, at han kom til et mester­hold, som træ­ne­ren ik­ke øn­ske­de at la­ve om på li­ge med det sam­me. Jo­hans­son måt­te ven­te på sin chan­ce. Sven­ske­ren på­drog sig og­så en ska­de, der holdt ham ude i fl ere uger, men han ind­fri­e­de sjæl­dent for­vent­nin­ger­ne hos Keyg­na­ert i de 583 mi­nut­ter, han nå­e­de at væ­re på ba­nen.

» Han hav­de en­kel­te go­de kam­pe, og vi kun­ne vir­ke­lig godt li­de ham. Han kom til som en slags ny Zla­tan Ibra­him­ovic med en fl ot kæ­re­ste. Han gik op i sit ud­se­en­de og tøj og har lidt sam­me hårs­til som Zla­tan. Men han faldt al­drig rig­tigt til, og nu er han plud­se­lig væk, « si­ger Step­han Keyg­na­ert. Stør­re klub­ber end Gent Når fod­bol­dre­dak­tø­ren eft er­ra­tio­na­li­se­rer på sven­ske­rens op­hold i Gent, der spil­le­de Cham­pions Le­ague i eft er­å­ret, når han frem til, at for­vent­nin­ger­ne til Jo­hans­son må­ske var for sto­re. Han kom til klub­ben for et stør­re mil­li­onbe­løb og som en stor stjer­ne.

I FC Kø­ben­havn fryg­ter Stå­le Sol­bak­ken ik­ke, at sven­ske­ren fal­der igen­nem som i Gent, selv­om han igen er ble­vet købt for en stor check – i det her til­fæl­de på 11 mil­li­o­ner kro­ner.

» Bå­de Malmö FF og FC Kø­ben­havn er stør­re klub­ber end Gent. Nu er det så op til ham at be­vi­se, at han er bed­re end dem, der har væ­ret der tid­li­ge­re, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken, der i det mind­ste er en smu­le enig i Zla­tan- re­fe­ren­cen.

» Han har da sam­me fri­su­re som Zla­tan. Hvor­dan han går klædt og alt det, dét er min mind­ste be­kym­ring. Men hvis der kom­mer en ny tøjstil ind i om­klæd­nings­rum­met, vil­le det væ­re for­nuft igt, at ik­ke al­le går rundt i det sam­me tøj som Cor­ne­li­us, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken let­te­re hu­mo­ri­stisk.

Erik Jo­hans­son har få­et en kø­ben­hav­ner- kon­trakt på fi re og et halvt år.

FØDT: KLUB­BER:

30. de­cem­ber 1988

Fal­ken­bergs FF ( 2008- 11), GAIS ( 2011- 12), Malmö FF ( 2013- 15), Gent ( 2015- 16), FC Kø­ben­havn ( 2016-)

LAND­SKAM­PE/ MÅL:

8/ 0

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.