Gi­gan­ter­nes fald

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FI­A­SKO

ONS­DAG 20. JA­NU­AR 2016 Før­ste run­de i årets før­ste Grand Slam bød på en de­ci­de­ret mas­sa­kre af tid­li­ge­re ver­den­set­te­re, som slu­kø­ret måt­te pak­ke ta­sken og san­de, at spil­let ik­ke er, hvad det har væ­ret.

Ve­nus Wil­li­ams blev duk­ket af den bri­ti­ske ko­met Jo­han­na Kon­ta, Ra­fa­el Na­dal blev ta­be­ren af en ma­ra­ton­dyst mod lands­man­den Fer­nan­do Ver­dasco, in­den ver­dens num­mer to, Si­mo­na Ha­lep, stod for det vel nok stør­ste chok med ne­der­la­get til den ki­ne­si­ske kva­li­fi ka­tions­spil­ler Shu­ai Zhang, num­mer 133 i ver­den. Der­med gik de al­le den sam­me tri­ste vej som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der man­dag fl op­pe­de mod den rus­sisk­fød­te ka­sak Yulia Pu­tint­se­va.

På over­fl aden lig­ne­de det en stri­be sen­sa­tio­ner, men må­ske er over­ra­skel­ser­ne me­re et ud­tryk for, at vi skal til at væn­ne os til an­dre nav­ne i ten­ni­stop­pen.

» Jeg vil kal­de det over­ra­skel­ser i gå­seøj­ne. Si­mo­na Ha­lep har spil­let dår­ligt læn­ge og kan slet ik­ke fi nde sit spil, og Ve­nus Wil­li­ams er ble­vet æl­dre, « for­kla­rer ten­niskom­men­tor Mi­cha­el Tau­son og fort­sæt­ter:

» Ca­ro­li­ne hav­de et dår­ligt 2015 og spil­le­de ik­ke sær­lig me­get i de sid­ste må­ne­der af sæ­so­nen, og Na­dal har væ­ret skrø­be­lig læn­ge. «

Den syv­dob­bel­te Grand Slamvin­der Ve­nus Wil­li­ams, 25, top­pe­de ver­dens­rang­li­sten for før­ste gang helt til­ba­ge i 2002, mens den 14. dob­bel­te Grand Slam- tri­um­fa­tor Ra­fa­el Na­dal, 29, har væ­ret med til at do­mi­ne­re her­re­ten­nis si­den gen­nem­brud­det i 2005. Gårs­da­gens skuff el­ser for­stær­ker bil­le­det af, at stjer­ner­ne eft er­hån­den har pas­se­ret hold­bar­heds­da­to­en. Spørgs­må­let er så, om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki så småt er ved at sni­ge sig med i den pul­je.

» Ve­nus har set si­ne da­ge, mens jeg sta­dig tror, Ca­ro­li­ne har gni­sten til at træ­ne og ar­bej­de hårdt. Men umid­del­bart har hun slet ik­ke ag­gres­si­vi­te­ten og selv­til­li­den i spil­let li­ge nu. «

» For Na­dal er det nok ska­der­ne, der kom­mer til at af­gø­re det. Han er me­get svær at be­døm­me. På nu­væ­ren­de tids­punkt vil Novak Djoko­vic pul­ve­ri­se­re ham, « vur­de­rer Mi­cha­el Tau­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.