Kug­leknu­se­ren

BT - - EM I HÅNDBOLD - BE­K­LEMT

» Jeg har al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de i mit liv! Du ly­ver. Du er en løg­ner. « Or­de­ne til­hø­rer den dan­ske land­stræ­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son. Nor­malt er islæn­din­gen stil­le. Ro­lig og af­dæm­pet. Men den fremto­ning knu­ste én mand for en stund i marts 2014. Bog­sta­ve­ligt talt.

BTs hold i Po­len

Når Dan­mark i aft en står over for Un­garn i den tred­je og sid­ste grup­pe­kamp ved EM- slut­run­den i Po­len, bli­ver det nem­lig sam­ti­dig et bit­tert gen­syn mel­lem Gud­munds­son og Un­garns land­stræ­ner, Ta­lant Dujs­he­ba­ev, der be­trag­tes som en af hånd­bol­dens mest kon­tro­ver­si­el­le skik­kel­ser.

Som spil­ler var Dujs­he­ba­ev, der op­rin­de­ligt er fra Kir­gi­si­stan ver­dens bed­ste, sam­me vej er han fort­sat som træ­ner. Men han er langt­fra som al­le de an­dre. Han er pas­sio­ne­ret i ek­strem grad, han er gal, ge­ni­al og så træ­der han ger­ne langt over stre­gen.

Gan­ske som han gjor­de det mod Gud­munds­son for snart to år si­den. Her stod de to træ­ne­re over for hin­an­den i ot­ten­de­dels­fi na

ler­ne i Cham­pions

ON OSDNASDGA 2G0 2. 0J. A JNANUUAARR 2 2001166 Le­ague, hvor Gud­munds­son var træ­ner for Rhe­in- Neck­ar Löwen, mens Dujs­he­ba­ev stod i spid­sen for pol­ske Vi­ve Ki­el­ce.

Po­lak­ker­ne vandt den før­ste kamp 32- 28 på hjem­me­ba­ne, men eft er slut­fl øjtet gik det galt. Dujs­he­ba­ev ra­se­de mod Gud­munds­son. I en op­he­det dis­kus­sion blev det for me­get. Og så valg­te han at bru­ge islæn­din­gens æd­le­re de­le som bok­se­bold, hvil­ket tv- ka­me­ra­er­ne fan­ge­de.

Dan­marks land­stræ­ner er dog ik­ke me­get for at ta­le om epi­so­den, in­den han på ny står over for ’ kug­leknu­se­ren’ i aft en.

» Selv­føl­ge­lig har jeg tænkt over det tid­li­ge­re. Men den tid er for­bi nu. Nu er det vig­tigt for os – og mig – at fo­ku­se­re på det her hold. Det er for­tid for mig. Jeg var træ­ner i Rhe­in- Neck­ar Löwen. Nu er jeg træ­ner for det dan­ske lands­hold. Den tid er for­bi. Jeg tæn­ker over­ho

ve­det ik­ke på det nu. «

» Det må man si­ge. Det var me­get spe­ci­elt. Og me­get ube­ha­ge­ligt. Men jeg vil ik­ke snak­ke me­re om det. Det er slut nu, « si­ger islæn­din­gen til BT.

Hel­ler ik­ke ’ kug­leknu­se­ren’ selv var me­get for at snak­ke om sin op­før­sel, da BT fan­ge­de ham før EM­slut­run­den.

» Så­dan no­get sker i kam­pens he­de. Man tæn­ker ik­ke al­tid klart, når tem­pe­ra­men­tet lø­ber af med én. Vi var ue­ni­ge, og dis­kus­sio­ner sker nog­le gan­ge på ba­nen. Vi har al­le vo­res for­skel­li­ge per­son­lig­he­der og re­a­ge­rer på for­skel­li­ge må­der. Men der er in­tet pro­blem dér. Over­ho­ve­det ik­ke, « sag­de han om epi­so­den og de to kamp­ha­ners ind­by­des mø­de ved EM- slut­run­den. Klem­mer til Mens beg­ge par­ter ik­ke vil åb­ne for for­ti­dens kug­le­tril­le­ri, var sa­gen en helt an­den på pres­se­mø­det eft er epi­so­den.

» Jeg har al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de i mit liv! Du ly­ver. Du er en løg­ner, « tord­ne­de den nor­malt stoisk ro­li­ge Gud­munds­son som en island­sk vulkan.

Dujs­he­ba­evs på­stand og frem­vis­ning af, hvor­dan den dan­ske land­stræ­ner an­gi­ve­ligt hav­de pro­vo­ke­ret ham med in­si­nu­e­ren­de oral­se­x­be­væ­gel­ser un­der­vejs i kam­pen, blev for me­get.

Un­garns land­stræ­ner blev fri­kendt for kug­le­for­se­el­sen af det eu­ro­pæ­i­ske hånd­bold­for­bund ( EHF) grun­det ’ mang­len­de tv- be­vi­ser’, men han fi k 19.000 kro­ner i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.