Fra Kir­gi­si­stan

BT - - POLEN 2016 -

ONS­DAG 20. JA­NU­AR 2016 bø­de for sin op­før­sel på pres­se­mø­det.

Fle­re af de dan­ske lands­holds­spil­le­re hu­sker ty­de­ligt epi­so­den, og iføl­ge PSG- spil­le­ren Hen­rik Møl­l­gaard er det no­get, der er ble­vet la­vet lidt sjov med på hol­det.

» Det var jo mær­ke­ligt, men et el­ler an­det sted var det og­så hy­len­de mor­somt at føl­ge på si­de­linj­en. for­di det var helt uset, at så­dan no­get fo­re­går. Og jeg kan sta­dig ik­ke helt for­stå det, selv om vi kan sid­de og gri­ne af det over froko­sten og jo­ke med ’ gad vi­de, hvad der sker til det in­ter­na­tio­na­le pres­se­mø­de eft er kam­pen i aft en, « si­ger han.

Streg­spil­le­ren Jes­per Nød­des­bo har i si­ne ni år i span­ske Bar­ce­lo­na op­le­vet Dujs­he­ba­ev som mod­stan­der­træ­ner mas­ser af gan­ge, da kir­gi­se­ren stod i spid­sen for først Ci­u­dad Re­al, som si­den blev til At­léti­co Madrid. Og det er ik­ke kun Gud­munds­son, Dujs­he­ba­ev klem­mer til på. Det var me­get spe­ci­elt. Og me­get ube­ha­ge­ligt. Men jeg vil ik­ke snak­ke me­re om det

» Hvor­dan si­ger man det her på en pæn må­de? Det er en spansk vend­ning ... Han har godt fat om et sted i de ned­re re­gio­ner på si­ne spil­le­re, så de er så­dan helt spændt op he­le ti­den, og de ved, de skal yde det op­ti­ma­le, for el­lers så fal­der ham­me­ren. Han pres­ser dem. Og de ved, at hvis de ik­ke præ­ste­rer, bli­ver der ’ klemt til’. Der er han vir­ke­lig, vir­ke­lig dyg­tig til at få det op­ti­ma­le ud af si­ne spil­le­re, « si­ger den dan­ske streg­spil­ler. Gal og ge­ni­al Lands­hol­dets stor­skyt­te Mik­kel Han­sen har op­le­vet ham på mod­stan­de­rens træ­ner­bænk fl ere gan­ge. Pas­sio­nen kan godt lø­be lidt af med Dujs­he­ba­ev.

» Han er en ret pas­sio­ne­ret træ­ner. Det er me­get med fø­lel­ser­ne uden på tø­jet. Jeg ken­der man­ge, der snak­ker me­get godt om ham. Jeg har al­drig selv haft ham som træ­ner, men ud fra hvad han har op­nå­et, har han gjort det rig­tig, rig­tig godt. Jeg sy­nes og­så, man ser frem­gang med det un­gar­ske hold. «

» Det skal jeg ik­ke blan­de mig i. Men man kan si­ge, han tit lig­ger på græn­sen mel­lem det ge­ni­a­le og det lidt van­vit­ti­ge. «

Skal vi så for­ven­te en gen­ta­gel­se i aft en?

Næp­pe, ly­der det fra Hen­rik Møl­l­gaard:

» Selv­føl­ge­lig sker så­dan no­get ik­ke igen. Jeg vil ik­ke en­gang si­ge, det hø­rer for­ti­den til, for man har set nog­le af de der ju­gosla­vi­ske træ­ne­re, som kun­ne fi nde på at fæl­de en spil­ler el­ler slå, men det an­det her er sim­pelt­hen så barn­ligt og gri­n­ag­tigt. «

Gud­munds­son trak dog det læng­ste strå rent sport­s­ligt den­gang i 2014. Rhe­in- Neck­ar Löwen end­te med at slå Ki­el­ce ud af Cham­pions Le­ague.

TO GAN­GE TA­LANT

SLOG MOD­STAN­DER I MA­VEN: ET ÅRS KA­RAN­TÆ­NE FOR VOLD:

I sin træ­ner­ger­ning hos Vi­ve Ki­el­ce var Ta­lant Dujs­he­ba­ev i maj 2014 – ba­re to må­ne­der eft er sin ba­ta­l­je med Gud­mun­dur Gud­munds­son – op­pe imod ær­ke­ri­va­ler­ne Wisla Plo­ck. Igen løb tem­pe­ra­men­tet af med ham, da han valg­te at slå Plo­cks træ­ner Ma­no­lo Ca­de­nas. Der op­stod spil­lertu­mult midt på ba­nen, og det ud­nyt­te­de han til at lø­be hen og slå Ca­de­nas i ma­ven. Det ko­ste­de et rødt kort til beg­ge træ­ne­re. Dujs­he­ba­ev fi k fi re da­ges ka­ran­tæ­ne og en bø­de på 6.000 kr. Ca­de­nas fi k to da­ges ka­ran­tæ­ne og en bø­de på 3.000 kr. for sin rol­le.

I sit kor­te co­me­ba­ck som ak­tiv i 2007 var han in­vol­ve­ret i vold­somt slags­mål på ba­nen un­der IHFs Su­perGlo­be­tu­ne­ring. Mod det al­ge­ri­ske hold Moulou­dia be­gynd­te et re­gu­lært mas­seslags­mål, som Dujs­he­ba­ev delt­og heft igt i. Fi­re spil­le­re blev bort­vist. Heri­blandt Dujs­he­ba­ev. Det med­før­te en bå­de på 5.000 eu­ro og ik­ke mindst et års ude­luk­kel­se af al­le tu­ne­rin­ger for vold. Så me­get for det co­me­ba­ck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.