EM- vær­ter gi­ver fran­ske fa­vo­rit­ter sto­re stryg

BT - - EM I HÅNDBOLD - TØR­RE TÆV

Der er hånd­bold­fe­ber i Po­len, eft er at vært­s­na­tio­nen i aft es spil­le­de sin hidtil klart bed­ste kamp ved EM og be­sej­re­de de for­sva­ren­de eu­ro­pa­me­stre fra Frank­rig med 31- 25. I en sy­den­de Tau­ron Are­na i Krakow hav­de po­lak­ker­ne over­ta­get i stort set he­le kam­pen, og med sej­ren be­gyn­der vær­ter­ne mel­lem­run­den med fi re po­int på kon­to­en.

» Det ser godt ud. Og nu har vi tre da­ges pau­se, « si­ger den pol­ske land­stræ­ner, Mi­cha­el Bieg­ler, til TV2 eft er tri­um­fen.

Fransk­mæn­de­ne yde­de til gen­gæld en bleg præ­sta­tion og sej­le­de rundt i kam­pens ind­led­ning.

Po­len brag­te sig let for­an 12- 5, og kun en fransk slut­spurt æn­dre­de pau­sestil­lin­gen til me­re spi­se­li­ge 1512. Kvær­ne­de Frank­rig i knæ Men po­lak­ker­ne fort­sat­te med at kvær­ne de sej­r­svan­te fransk­mænd i knæ i de sid­ste 30 mi­nut­ter.

Fi­re pol­ske scor­in­ger i træk gjor­de 16- 14 til 20- 14, og så var styr­ke­for­hol­det sat på plads.

Po­len får alt­så fi re po­int med vi­de­re, mens Frank­rig nø­jes med to. Ma­kedo­ni­en ta­ger hul på mel­lem­run­den uden po­int. Sent mål gav avan­ce­ment I den an­den kamp i grup­pen be­tød et mål af Dejan Ma­na­skov eft er 59 mi­nut­ter og 59 se­kun­der, at Ma­kedo­ni­en går vi­de­re til mel­lem­run­den ved hånd­bold- EM i Po­len, mens Ser­bi­en må rej­se hjem.

Scor­in­gen be­tød nem­lig, at Ma­kedo­ni­en og Ser­bi­en spil­le­de 27- 27, og det re­sul­tat var nok for ma­kedo­ner­ne eft er en ner­vepi­r­ren­de af­slut­ning.

Der var på for­hånd lagt op til en æg­te Bal­kan- gy­ser, og det var li­ge ak­ku­rat, hvad pu­bli­kum i Krakow blev budt.

Ma­kedo­ni­en kun­ne nø­jes med uaf­gjort på grund af en målsco­re, der var min­dre dår­lig end ser­ber­nes, men det så skidt ud, da Darko Djukic trods un­der­tal kun­ne brin­ge Ser­bi­en for­an 27- 26.

Den ma­kedon­ske træ­ner tog ti­meout, og han brug­te ti­den for­nuf­tigt. Det lyk­ke­des eft er­føl­gen­de at spil­le Ma­na­skov fri på fl øj­en til en scor­ing, der skab­te vild ju­bel i den ma­kedon­ske lejr.

Uaf­gjort var et pas­sen­de re­sul­tat af en tæt kamp, hvor hol­de­ne ik­ke slap hin­an­den af sy­ne.

Eft er 13- 13 ved pau­sen fulg­tes de hold ad i en grad, så in­gen fø­ring i an­den halv­leg var stør­re end et en­kelt mål.

Ser­ber­ne var me­get op­mærk­som­me på den ma­kedon­ske stor­skyt­te Ki­rill La­za­rov, der spil­le­de en uvant til­ba­ge­truk­ket rol­le.

Bar­ce­lo­na- stjer­nen gjor­de det hel­ler ik­ke let­te­re for sig selv ved at mis­bru­ge et straff ekast i kam­pens før­ste mi­nut, og eft er end­nu et kiks fra 7- me­ter- plet­ten se­ne­re i halv­le­gen, blev La­za­rov gan­ske en­kelt sat fra bestil­lin­gen.

Dejan Ma­na­skov hav­de me­re held med sig i den vig­ti­ge di­sci­plin, og fl øj­spil­le­ren blev sit holds top­sco­rer med 10 scor­in­ger, hvoraf den sid­ste alt­så sik­re­de ma­kedo­ner­ne bil­let­ten til mel­lem­run­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.