1,87

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Spa­ni­en har slet ik­ke over­be­vist ved det­te EM. Først var man læn­ge i pro­ble­mer mod ty sker­ne og fi k først truk­ket lidt fra til sidst, in­den man så var mil­li­me­ter fra at ta­be til Slove­ni­en. I kraft af kva­li­tet skal de selv­føl­ge­lig væ­re pæ­ne fa­vo­rit­ter her, men det vir­ker nu sta­dig til, at de er ble­vet en ken­de over­vur­de­re­de. Ser man bort fra sam­men­brud­det i an­den halv­leg mod ty sker­ne, har Sve­ri­ge spil­let en fl ot slut­run­de, og uan­set hvad den før­ste kamp i grup­pen bli­ver tid­li­ge­re på da­gen, vil de­res mo­ti­va­tion væ­re i top. Gan­ske fi n vær­di på sven­sker­ne.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.