Uni­cef sam­le­de 200 mio. ind

BT - - NYHEDER -

Uni­cef Dan­mark sam­le­de fle­re pen­ge ind til vel­gø­ren­de ar­bej­de i 2015 end no­gen­sin­de tid­li­ge­re. Alt i alt hav­de or­ga­ni­sa­tio­nen ind­ta­eg­ter på li­ge knap 205 mio. kr., hvil­ket er 57 pro­cent me­re end året før.

Re­sul­ta­ter­ne kom­mer dog på en trist bag­grund, forta­el­ler ge­ne­ral­se­kre­ta­e­ren for Uni­cef Dan­mark, Ste­en M. An­der­sen. »Det er jo så­dan, at et år, som er dår­ligt for men­ne­ske­he­den, er godt for os. Når vi op­le­ver to sto­re ka­ta­stro­fer som Ne­pal­jord­s­ka­el­vet og flygt­nin­ge­kri­sen, så er der en af­smit­ten­de ef­fekt på vo­res øko­no­mi.

Sam­ti­dig er det lyk­ke­des for Uni­cef at få er­hvervs­li­vet til at støt­te. Hvor virk­som­he­der i 2014 støt­te­de med 3,7 mio., blev sum­men ti­doblet til 37 mio.sid­ste år. Det skyl­des blandt an­det bi­drag fra Le­go, Be­st­sel­ler, Ve­lux Fon­den og Ma­ersk Dril­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.